பூரம் நட்சத்திரம் பற்றிய குறிப்புகள்

பிரியமாக பேசுபவன், சிவந்த கண்களையுடையவன், கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிப்பவன், பின்வரும் காரியங்களை அறிபவன், பலவிதமான தொழில்களை செய்பவன், தாசிகளை மதனலீலையால் வெற்றி கொள்பவன், தனவான்,.

                பூரம் முதல் பாதம் :

சரீர காந்தியுடையவன், தானம் செய்ப்பட்டவன், தர்ம சாஸ்த்திரம் அறிபவன், அரசு துறையில் பணித்திருப்பவன், எந்தவிதமான ஆபத்திற்கும் முன்னே நின்று தலையிடும் வீரம் உடையவன்.

                பூரம் இரண்டாம் பாதம் :

சற்குணம் உடையவன், வியாபார செய்து ஜீவிப்பவன், குடும்பத்தின் மேல் பிரியமுடையவன், எதிலும் சந்தேகம் உடையவன். பிறருக்கு உதவுவதில் சந்தோஷமுடையவன்,  அதிக அளவு யாத்திரை செய்பவன்,

                பூரம் மூன்றாம் பாதம் :

 வலிமையுடையவன், பெருமையும், கீர்த்தியையும் உடையவன், எல்லோரையும் காக்க ஆசைப்படுபவன், அதிக புகழுடையவன், நம்பி வந்தவரை எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் கைவிடாதவன்.

                பூரம் நான்காம் பாதம் :

அடுத்தவரால் ஏமாறுபவர், மனதில் நீங்காத துயரம் உடையவர், தீய தொழில் புரிபவன், ஆன்றோரையும், சான்றோரையும் மதிக்காதவன்.  துரோகி, குலத்திற்கு புறம்பான செயல் செய்பவன்.  பிற தாரங்களை இச்சிப்பவன்.  அதிக குழந்தையுடையவன். தனம் அதிகம் இல்லாதவன்.  அடிமையாய் வாழ்நாளை கழிப்பவன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *