கோள்களின் கோலாட்டம் – 1.4 ராசிகளும் அதன் தன்மைகளும்

images (15)

 மேசம் :-

                “தகடோடு எகரேல்” என்ற பழமொழிக்கு உட்பட்டது இந்த ராசி.  வான மண்டலத்தில் உள்ள 12 ராசிகளில் ஆதியாய் இருப்பது ஆடு தலை உடைய மேஷம் ஆகும்.  இது உறுதியானது.  துணிவு மிக்கது முரட்டு சுபாவம் மிக்கவை.  நிலையான பலமும் தூய நம்பிக்கையும் ஊட்டும் தன்மை மிக்கது.  வடமுகராசிகளில் முதலாய் வருவது. விஷீஹ ரேகைக்குரிய ராசியில் முதலாவது நெருப்பு தன்மை உடைய ராசி அதனால் இயற்கையிலேயே யாருக்கும் கட்டுப்படாத சுதந்திர தன்மையும் வைராக்கியமும் மிக்கது.  இது வரண்ட ராசியாகும்.  எடுக்கும் முயற்சி சித்தியாவதில் அதிக அளவு பிராசையும் துன்பத்தையும் தரும்.  மலடான ராசியும் கூட அதிக சீற்றம் உடைய ராசி, எதையும் தைரியத்துடனும், நம்பிக்கையுடனும் செய்து முடிப்பன, மிருகத் தன்மையுள்ள ராசி இது கால புருஷனின் தலை, முகத்த குறிக்கிறது.  குணத்தில் இது தமோ குணராசி, பிருஷ்டோதய ராசி எனவே இரவில் வீரியமிக்கது.  இதில் வரும் முதல் 10 பாகை முதல் திரிகோணம் எனப்படும் தன்மை.  ஆண் ஆதுங்களை தாங்கிய வடிவம் அதிபதி செவ்வாய், இரண்டாவது 10 பாகை மூன்றாவது திரிகோணம் எனப்படும்.  ஆண் தன்மை ஆயுதங்களைத் தாங்கியதும் க்ருமானதும் அதிபதி குருவும் ஆகும்.  இதில் 1 பாகை இரண்டு மைலை குறிக்கும்.  இந்த இடத்தில் சூரியன் உச்சநிலை அடைகிறான்.  சனி நீச தன்மை அடைந்து வலிமை இழக்கிறான்.  சுக்கிரன், சந்திரன், புதன், சமம் என்ற அந்தஸ்தை அடைகிறது.  குருவிற்கு நட்பு வீடாகவும் ராகு, கேதுவிற்கு பகைவீடும் ஆகும்.  இது கள்ளர் தங்குமிடம் குதிரை லாயம் மணல் அல்லது புல்தரை போன்ற இடங்களை குறிக்கும் இது சத்ரியராசி ஆகும்.                 

 

ரிஷபம் :-

                “ரிடபத்தானோடு தோரேல் ” என்ற பழமொழிக்கு உட்பட்டது இந்த ராசி.  காளை மாட்டின் உருவத்தை ஒத்த இந்த ராசியான மண்டலத்தில் 30 டிகிரி பாகை முதல் 60 பாகை வரை வியாபித்து இரண்டாவதாக அமைந்திருக்கும் ராசியாகும்.  இதன் அதிபதி சுக்கிரன்.  இது பெண் தன்மையுள்ளது.  சரத்திய ராசி, சமராசி ஸ்திர ராசியும் கூட எனவே இது அமைதியானது.  ஆர்பாட்டம் செய்ய ஆசைப்பட்டாலும், செய்ய துணிவில்லாதது அதிக சுய இரக்மும் சுய பச்சாதாபமும் மிக்கது வட முக ராசிகளில் இரண்டாவதாய் வருவது மண் தன்மை உடைய ராசி எனவே சிந்தனை எல்லாம் லோகாதாய வாழ்க்கையைப் பற்றியே இருக்கும்.  சுய பாதுகாப்பும் மெதுவானதும் சிக்கனமானதும் ஆகும்.  நிர்வாக பலமும் ஆற்றிலில் ஊக்கமும், அமைதியும் கை தேர்ச்சியான பண்பும் உடையது.  அரை பயனுள்ள ராசி முயற்சிக்கு அடுத்தவர் ஆதரவும் அடுத்தவர் முதுகில் சவாரி செய்யும் மனோ நிலையும் அதற்கு தகுந்த அமைப்பும் கிடைக்கும் ராசியாகும்.  மிருகத் தன்மையுள்ள ராசி இது கால புருஷனின் கழுத்தை குறிக்கிறது.  இதன் திசை தெற்கு ஆகும் ராஜகுணம் உடையது பிருஷ்யோத ராசி இரயில் அதிக வீரியமிக்கது.

                இதில் முதல் 10 பாகை முதல் திரேக்காணம், தன்மை பெண் குணம் கொடியது அதிபதி சுக்கிரன். 

                இரண்டாவது 10 பாகை இரண்டாவது திரேக்காணம் தன்மை ஆண் குணம் நாற்கால் ஜீவன் அதிபதி புதன்.

                மூன்றாவது 10 பா¬ மூன்றாவது திரேக்காணம், தன்மை ஆண் குணம் நாற்கால் ஜீவன் இது சனியின் உடையது.  1பாகை இரண்டு பர்லாங்கை குறிக்கும்.  இங்கு சந்திரன் உச்ச சந்தஸ்தை அடைகிறது.  ராகு நீச்சம் அடைகிறது.  சூரியன் ஒணரு பகை பெறுகிறது. செவ்வாய் சமம், புதன் நட்பு வீடாக அமைகிறது.  மாடுகள், ஆடுகசள் அடைத்து வைக்கம் இடம்.  விவசாய நிலம் 4- ல் தரை மரச்சாமான்களை குறிக்கும்.  இது வைசிய ராசி ஆகும்.

 

மிதுனம் :-

                “தண்டுக்கொண்டு இல்புகே”என்ற இந்த ராசி ஆணும், பெண்ணும் இணைந்திருப்பதை போன்ற தோற்றமுடைய இந்த ராசி வான வெளியில் 60 பாகை முதல் 90 பாகை வரை வியாபித்துள்ளதாகும்.  கால புருஷனின் மூன்றாவது ராசியான இது ஆண் தன்மை உடையது.  உபய £சி இதன் அதிபதி புதன் ஆனும்.  ஒற்றை ராசி என்ற அமைப்பை கொண்டது.  உறுதியும் துணிவும் மிக்கது.  அதிக அளவு மூளை பலம் மிக்கது.  அதிக புத்திசாலி தனத்தையும் மிகச் சிறந்த திறமையும் உடையது.  இரட்டை அமைப்புகொண்டது.  வளையும் தன்மை மிக்கது.  இரக்க உணர்ச்சியும் இணங்கி போதலும் இதன் குணமாகும்.  வடமுக ராசியில் மூன்றாவது காற்று ராசி.  இயற்கையிலேயே கற்பனை வளம் உடையது.  சங்கீதம் ஆடல், பாடல் ஆகியவற்றில் விருப்பும் நல்ல மனோ சக்தியையும் உடையது.  வரண்ட ராசியான இது மலட்டுத் தன்மை உடையது.  எண்ணிய எண்ணங்களுக்கு செயல் வடிவம் கொடுக்க அதிக பிரயாசையும் வெற்றி அடைய அதிக உழைப்பும் தேவைப்படும் ராசி இதன் முதல் 10 பாகை முதல் திரிகோணம் பெண் தன்மை உடையது.  புதனுடைய ஆளுமைக்கு உட்பட்டது.

                இரண்டாவது 10 பாகையாயுள்ள இரண்டாவது திரேக்காணம் ஆண் பறவை ஆயுதமுடையது சுக்கிரனுடைய ஆளமைக்க உட்பட்டது. 

                மூன்றாவது 10 பாகை மூன்றாவது திரிகோணம் ஆண் தன்மை ஆயுதமுடையது சனியின் ஆளுமைக்கு உடையது.

                இந்த ராசியில் எந்த கிரகமும் உச்சமோ, நீச்சமோ அடைவதில்லை.  குரு, செவ்வாய் பகை அடைகிறது.  சூரியன் சமம் என்னும் அமைப்பை அடைகிறது புதனின் ஆட்சி வீடாகிய இது மற்ற கிரகங்களுக்கு நட்பு ஸ்தானமாகவே இருக்கிறது.  இதில் 1 பாகை 4 பர்லாங்கை குறிக்கும் சிரோதய ராசி பகல் இரவு இரண்டிலும் பலம் மிக்கது.  இது பெட்டிகள், குன்றுகள், மலைகள் பள்ளிகூடங்கள் வாசக சாலை முதலியவற்றை குறிக்கும் காலபுருஷனின் புஜங்களை குறிக்கும்.

 

கடகம் :-

                “நண்டானுக்கு இடம் கொடேல்” என்ற இந்த ராசி, நண்டின் அமைப்பை கொண்ட இந்த ராசி 90 பாகை முதல் 120 பாகை வரை வான மண்டலத்தில் பரவியுள்ளதாகும்.  காலபுருணனின் நான்காவது ராசி ஆகும்.  இது ஒரு ராசி பெண் தன்மை உடையது.  பேராசையின் மீது விருப்பம் உடையது.  பலவந்தம், விருப்பங்களில் மாற்றமும் திருத்தி அமைப்பதும் போன்ற குணங்கள் நீர் தன்மை உடையதில் முதலாவது ராசிமிக சிறந்த கற்பனை வளம் கோழைத்தனம் புறமுதுகில் துத்துதல் ஆணவத் தன்மை எதையும் எவரையும் மதியாமை அதிக சுயநலமுடைய அமைப்பு பயனுள்ள ராசி சித்தியளிக்காது.  கூடுமான வரை ஆசையை மெய்ப்பிக்கும் தன்மை உடையது.  வட முக ராசியின் நான்காவது இதன் அதிபதி சந்திரன் இதன் முதல் 10 பாகை முதல் திரிகோணம் ஆண் தன்மை உடையது. நாற்கால் ஜீவன் இதற்கு அதிபதி சந்திரன்.

                இரண்டாவது 10 பாகை இரண்டாவது திரிகோணம்.  பெண் தன்மை உடையது.  அதிபதி  செவ்வாய்..

                மூன்றாவது 10 பாகை மூன்றாவது திரிகோணம்.  ஆண் தன்மை பாம்பின் தோற்றம் அதிபதி குரு.

                தமோ குண அமைப்பைக் கொண்ட இந்த ராசி வடதிசையை குறிக்கிறது.  குருவின் உச்சவீடு செவ்வாயின் நீச்சவீடு சந்திரனின்  சொந்த வீடு சூரியன் சமம் என்னும் அமைப்பை அடைகிறது.  சனி, சுக்கிரன், ராகு, கேது பகை தன்மை அடைகிறது.  பிரஷ்டோதய ராசி இரவில் அதிக பலமும் சீற்றமும் மிக்கது.  ஆறுகள், ஏரிகள் கடல்கள் ஊற்றுகள் முதலியவற்றைக் குறிக்கும்.

                இதில் 1 பாகை 2 மைலை குறிக்கும்.

 

சிம்மம்:-

                “சிங்கத்தானோடு செருஏரேல்” என்ற இந்த ராசி.  சிங்கத்தின் உருவை தன்னகத்தே கொண்டுள்ள  இந்த ராசியானது, கால புருஷனின் 5 வது ராசியாகும்.  வானவெளியில் 120 பாகை முதல் 150 வரை வியாபித்துள்ளது.  ஸ்திர ராசி, ஒற்றை ராசி எனப்படும்.  ஆண் ராசி, எனவே அதிக அளவு துணிவும் தலைமை பதவி வெறியும் எவருக்கும் அடங்காத தன்மையும் அடக்க வேண்டும் என்கிற சர்வாதிகள் போக்கும் கம்பீரமும் மிக்கது.  வட, முக ராசிகளில் 5 வது இதன் அதிபதி உலகு உயிர்க்கெல்லாம் ஒளி வழங்கிய ஆத்ம நாயகள் சூரிய பகவான் ஆவார்.  இது சிரோதய ராசி எனவே பகலில் பலம் மிக்கது.  இது நெருப்புத் தன்மை உடைய ராசி எனவே அதிக பிரயாசையும் கடின உழைப்பும் கொண்ட இது சாரமில்லாதது முதல் பத்து பாகை முதல் திரிகோணம் ஆகும்.  ஆண் தன்மை உடையது பறவை இனம் அதிபதி சூரியன் இரண்டாவது 10 பாகை இரண்டாவது திரிகோணம் ஆண் தன்மை உடையது.  ஆயுதமுடையது அதிபதி குரு.  மூன்றாவது 10 பாகை ஆண் தன்மை உடையது நாற்கால் ஜீவன் ஆயுதமுடையது அதிபர் செவ்வாய்.

                இந்த ராசியில் கிரகமும் உச்சமோ, நீச்சமோ அடைவதில்லை.  சூரியனின் ஆட்சி விடாகிய இது சந்திரன், செவ்வாய், குரு இவர்களுக்கு நட்பு வீடாகவும் சனி, சுக்கிரன், புதன், ராகு, கேதுக்கு பகை வீடாகவும் அமைகிறது.  இந்த ராசி கிழக்கை குறிக்கிறது.  ராஜகுணத்தை உடைய இதை உலகில் உள்ள அனைவராலும் விரும்பபப்படும் அமைப்பை கொண்டது இதில் 1 பாகை, 2 பர்லாங்கை குறிக்கும்.  சிரோதய ராசி பகலில் பலம் மிக்கது.  காடு பாலைவனம் கற்பாறை கோட்டை அடுப்புகள் முதலியவற்றை குறிக்கும்.

 

கன்னி:-

                “கன்னி மகனை கைவிடேல்” என்ற இந்த ராசி, அழகிய பெண்ணை போல தேற்றமுடைய அமைப்பை உடைய இந்த ராசி வான மண்டலத்தில் 150 பாகை முதல் 180 பாகை வரை வியாபித்துள்ள பகுதியாகும்.  கால புருஷனின் ஆறாவது ராசியாகிய இதன் அதிபதி புதன் ஆனும். இது உபய ராசி ஆகும்.  இருமடிப்புள்ள இரட்டை தன்மையுடைய ராசியாகிய இது சஞ்சலப்படுதல் வளையும் தன்மை இரக்க குணம் உடையது.  மண் தன்மையுடையது அதனால் லோகாதாய வாழ்க்கையில் விருப்பும் சிந்தனை அனைத்தும் அதிலேயே இருக்கும்.  தன் காரியத்திலேயே கண்ணாய் இருப்பர் சிக்கன தன்மை உடைய இந்த ராசி சுய பாதுகாப்பும் மிக்கதாகும்.  வரண்ட ராசியாக இது மலட்டு ராசியும் கூட எல்லா காரியங்களிலும் அதிக அளவு பிரயாசை ஊக்கம், உழைப்பு தேவைப்படும்.  ராசி குணத்தில் இது சத்துவ குணம் உடையது.  இது தென் திசையை குறிப்பது.

                புதன் இந்த ராசியில் உச்ச அமைப்பும் சுக்கிரன் நீச்ச தன்மையும் அடைகிறது.  சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், குரு இவைகளுக்க பகைவீடாகவும் சனி, ராகு, கேதுவுக்கு நட்பு வீடாகவும் அமைகிறது சிரோதய ராசி.

                இதன் முதல் பத்து பாகையாகிய முதல் திரிகோணம் பெண் தன்மை உடையது அதிபதி புதன் இரண்டாவது 10 பாகையாகிய இரண்டாவது திரிகோணம் ஆண் ஆயுதம் தாங்கியது அதிபதி சனி மூன்றாவது 10 பாகை மூன்றாவது திரிகோணம் ஆகும்.  பெண் தன்மை உடையது அதிபதி சுக்கிரன்.  இது 1 பாகைக்கு 4 பர்லாங்கை குறிக்கும்.  வாசக சாலை விளையாட்டு மைதானம், புத்தகங்கள் அடிக்கி வைக்கும் கட்டு, அச்சுகூடம் முதலியவற்றை குறிக்கும்.  வடமுக ராசியில் கடைசி ராசி.

 

துலாம் :-

                “துலாத்தான் எவ்விடத்திலும் தோளான்” என்ற இந்த ராசி, நீதியின் தன்மையை உணர்த்தும் பாவ, புண்ணியங்கள் எடையிடும் வண்ணம் தராசு போல தோற்றமுடைய அமைப்பை உடைய இந்த ராசி வான மண்டலத்தில் 180 டிகிரி பாகை முதல் 210 பாகை வரை பரவியுள்ளது.  கால புருஷனின் ஏழாவது ராசியாகிய இது தென்முக ராசியில் முதல் ராசியாகும்.  விஷ ¨ ல ரேகைக்குரிய ராசியில் இரண்டாவது ராசியாகும்.  ஞஜை, ஒற்றை எனப்படும் ஆண்ராசி எனவே இது உறுதியானது பலங்கொண்டது.  அதிக ஆற்றலில் நம்பிக்கை கொண்ட சர ராசி அதனால் துணிவாக செயல் படுதல் பேராசையின் மீது அதிக விருப்பமும் உடையது.  காற்று ராசியானதால் மனோ பலமும் மனோ ரீதியாய் செய்யப்படும் அனைத்து காரியங்களில் வெற்றியும் மிகச் சிறந்த கற்பனை வளமும் கலைகளில் ஈடுபாடும் உடையது அரை பயன் உள்ள ராசி சிரோதய ராசி எனவே பகலில் பலமுடையது.  தமோ குணத்தையுடையது இதன் அதிபதி சுக்கிரன் ஆகும் இது மேற்கு திசையை குறிக்கும்.

                சனி பகவான் இந்த ராசியில் உச்ச பலம் அடைகிறார் சூரியன் நீச்சம் அடைந்து பலம் இழக்கிறார் சந்திரனும், செவ்வாயும் சமம் என்ற அந்தஸ்தை அடைகிறார்கள் குருவுக்கு பகைவீடாகவும் மற்ற கிரகங்களுக்கு நட்பு வீடாகவும் அமைகிறது.

                முதல் 10 பாகை முதல் திரிகோணம் ஆண் தன்மை உடையது.  மனித உருவம் அதிபர் சுக்கிரன்.

                இரண்டாவது 10 பாகை இரண்டாவது திரிகோணம் ஆண் தன்மை பறவையின் உருவம் அதிபர் சனி பகவான்.

                மூன்றவாது 10 பாகை மூன்றாவது திரிகோணம் ஆண் தன்மை நாற்கால் ஜீவன் குரங்கின் உருவம் அதிபர் புதன் இது 1 பாகை 2 மைலை குறிக்கும்.

                படுக்கை அறைகள் உள் அறைகள் கண்ணாடி இயந்திரங்கள் அதிக காற்றோட்டமுள்ள இடங்களை குறிக்கும்.

 

விருச்சிகம்:-

                “தேளானைப் பேணிக்கொள்” என்ற இந்த ராசி, வான மண்டலத்தில் தேளைப் போன்ற அமைப்பை உடையது.  இந்த ராசியாகும்.  இது கால புருஷனின் தர்ம ஸ்தானங்களை குறிப்பிடுகிறது.  இது 210 டிகிரி பாகை முதல் 240 பாகை வரை பரவியுள்ள ராசியாகும்.  இது தென் முகராசிகளில் இரண்டாவது ராசியாகும்.  இதன் அதிபதி செவ்வாய் பெண் ராசி அதாவது இரட்டை ராசி என்ற பெயரும் கொண்டது.  ஸ்திர ராசி அதிக சீற்றமுள்ள ராசி எனவே மிகத் துணிவும் மிகுந்த தன் நம்பிக்கையும் போர் குணமும் எதற்கும் கலங்காத தன்மையும் கொண்டது. நீர் தன்மையுடைய ராசி அதனால் ஏற்றுக் கொள்த்தக்க ஆலோசனை உடையதும் கற்பனையும் உணர்ச்சி மிக்கதும் ஆகும்.  பயனுள்ள ராசி எக்காரியங்களிலும் சித்தி அளிப்பது, தென்முக ராசிகளில் மூன்றாவது, இது மௌனமான ராசியும் கூட இந்த பாகத்தில் சந்திரன் நீச்சம் அடைகிறது.  செவ்வாயின் ஆட்சி வீடு ரஜோ குணமுடையது.  இந்த ராசி குரு சூரியன் நட்பு, சுக்கிரன், புதன் சமம் கேது உச்சம் சனி பகை என்னும் அமைப்பை பெறுகிறது.  இது வடதிசையை குறிக்கிறது.  முதுல் 10 பாகையாகிய முதல் திரிகோணம் பெண் தன்மை உடையது பாம்பினம் செவ்வாய் உடையது.

                இரண்டாவது 10 பாகை இரண்டாவது திரிகோணம் பெண் தன்மை பாம்பினம் குருவின் ஆதிபத்தியத்தில் வருவது.

                மூன்றாவது 10 பாகை  மூன்றாவது திரிகோணம் ஆண் தன்மை கொண்டது ஆமை முகமும் சிங்க உருவமும் கொண்டது. அதிபதி சந்திரன் 1 பாகை 2 பர்லாங்கை குறிக்கும்.

                வாய்க்கால்கள், குளிக்கும் அறை, சேற்று நிலபகுதிகள், குளிக்கும் தொட்டிகள், சலவை செய்யும் இடம் முதலியவற்றை குறிக்கும்.

 

தனுசு:-

                “வில்லானை சொல்லால் வளை” என்ற இந்த ராசி, அம்பு எய்யும் அமைப்பை போல் வான மண்டலத்தில் தோன்றும் இந்த ராசி காலபுருஷனின் ஒன்பதாவது ராசி ஆகும்.  இது 240 பாகை முதல் 270 பாகை வரை வியாபித்துள்ளது.  இதன் அதிபதி குருவாகும்.  உபய ராசியாகிய இது குற்றை ராசி எனப்படுமூ.  ஆண் ராசி ஆகும் நெருப்பு தன்மையுள்ள இந்த ராசி வேகத்தையும், விபரீதத்தையும் உடையது.  தென் முக ராசிகளில் மூன்றாவதாக வருவது ஆண்மை, வைராக்கியம் மிகுந்த ஊக்கமும் தர்மத்தில் நாட்டமும் பற்றும் கொண்டது.  அரை பயன் தரும் ராசிகளில் இதுவும் ஒன்று.

                சஞ்சலமும் விட்டுக் கொடுத்தலும் இயற்கையான தன்மை சத்துவ குணம் உடையது.  சிரிஷ்போதய ராசி இரவில் சீற்றமும் அதிக பலமும் மிக்கது.  இந்த ராசி கிழக்கை குறிக்கிறது.  இந்த ராசியில எந்த கிரகமும் பகை பெறுவதில்லை.  உச்சமோ, நீச்சமோ அடைவதில்லை குருவீன் ஆட்சி வீடு கூடவே மூலத் திரிகோண வீடும் ஆக அமைகிறது.  சூரியன், செவ்வாய், சுக்கிரன், ராகு, கேது நட்பு என்ற அமைப்பும் மற்ற கிரகங்கள் சம பலமும் பெறுகின்றன.

                முதல் 10 பாகையாகிய முதல் திரிகோணம் ஆண் தன்மை நாற்கால் ஜீவன் குதிரை உடல் போன்றது ஆயுதம் தாங்கியது.  அதிபதி குரு இரண்டாவது 10 பாகை இரண்டாவது திரிகோணம் பெண் தன்மை அதிபதி செவ்வாய்.

                மூன்றவாது 10 பாகை மூன்றாவது திரிகோணம் ஆண் தன்மை உடையது.  ஆயுதம் தாங்கியது அதிபதி சூரியன்.

                1 பாகை 4 பர்லாங்கை குறிக்கும். குதிரை லாயம், குன்று, மேட்டு நிலம், பூசை அறை, பணம் வைத்திருக்கும் அறை முதலியவற்றை குறிக்கும்.

 

மகரம்:-

                “மகரத்தோன் முதலைக் கண்ணீர் வடிப்போன்” என்ற இந்த ராசி பெண் தலையும் மீன் உருவமும் கொண்ட தோற்றத்தில் வானவெளியில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும்.  இந்த ராசி கால புருஷனின் கர்மஸ்தானமாகும்.  இது 270 பாகை முதல் 300 பாகை வரை வியாபித்துள்ளது.  இதன்அதிபதி சனீஸ்வரன் ஆவார் இது பெண் ராசி ஆகும்.  சரராசியும் தென்முக ராசிகளில் நான்காவதாக இடம் வகிக்கும் இது அயன ரேகைக்குரிய ராசியும் ஆகும்.  மண் தன்மையுள்ள ராசியாதலால் லோகாதாய விருப்பம் செயலை எண் எழுதிலேனும் தன் காரியத்தை காகித்துக் கொள்ளல் அரை பயன் அளிக்கும் ராசி ஆகும்.  இன்ப வாழ்க்கையிலேயே கண்ணாய் இருப்பது தென் திசையை குறிப்பது பிரஷ்மேதய ராசி இரவில் சீற்றமும் வேகமும் உடையது.  கால புருஷனை முழங்கால் முட்டிகளை குறிப்பிடும் இடமாகும்.  தமோ குணத்தை உடையது.

                செவ்வாயின் உச்சவீடாகவும் குருவிற்கு நீச்ச வீடாகவும் சனி ஆட்சி வீடாகவும் அமையும்.  இந்த ராசி ராகு, கேது, சுக்கிரன் வீடாகவும் சூரியனுக்கு பகையாகவும் சந்திரன் புதனுக்கு சம வீடாகவும் அமைகிறது.

                முதல் 10 பாகையாகிய முதல் திரிகோணம் ஆண் தன்மை உடையது நாற்கால் ஜீவன் சங்கிலியால் கோர்க்கப்பட்ட அமைப்பு கொண்டது.  அதிபதி சனீஸ்வரன்.

                இரண்டாவது 10 பாகை இரண்டாவது திரிகோணம் பெண் வாய்ந்தது.  சந்திரன் அதிபதி.

                1 பாகை, 2. மைலை குறிக்கும்.  தட்டுமுட்டு சாமான்கள் இட்டு வைக்கும் அறை, களஞ்சிய அறை, முள்ளான பிரதேசங்கள் ஆகியவற்றை குறிக்கும்.

 

கும்பம்:-

                “கும்பத்தகோன் குன்நின்று வெல்வோன்” என்ற இந்த ராசி, கும்பம் அலங்கரித்தது போன்றதும் கோயில் கோபுர கலம் போலவும் தோற்றம் தரும்.  இந்த ராசி கால புருஷனின் லாபஸ்தானம் என்னும் பெருமை பெற்றதாகும்.  இது 300 பாகை முதல் 330 பாகை வரை வான மண்டலத்தில் வியாபித்து உள்ளது.  இதன் அதிபதி சனிஸ்வரன் ஆகும்.  ஒற்றை ராசி என்றும் ஆண் ராசி என்றும் வழங்கப்படும்.  ஸ்திர ராசியும் ஆகும் தென்முக ராசியில் 5 – வதாக வரும் இது காற்றுத் தன்மையுள்ள ராசி ஆகும்.  அதனால் இது உறுதியானது.  துணிவு மிக்கது.  கோபமூட்டுவதும் இயல்பான மனமிசைந்த காரியங்கள் செய்வதில் ஆற்றலும் மனோ சக்தியும் அதனால் ஆகக்கூடிய அனைத்து காரியங்களையும் திறம்படி முடிக்கும் ஆற்றல் பெற்றது.  மிதமிஞ்சிய நிர்வாக பலமும் ஆற்றலில் தொய்வில்லாத தன்மையும் உடையது.  இந்த ராசியில் எந்த கிரகமும் உச்சமோ, நீச்சமோ அடைவதில்லை.  சூரியன், ராகு, கேது பகை சனியின் மூலத்திரிகோண வீடாகிய இது சந்திரன், செவ்வாய், புதன், குரு சமம் என்னும் அமைப்பையும் சுக்கிரன் நட்பு ஸ்தானத்தையும் அடைகிறார்.

                முதல் 10 பாகையாகிய முதுல் திரிகோணம் ஆண் தன்மை கொண்டது.  கழுகு முகம் போன்ற உருவம்.  சனியின் உடையது.

                இரண்டாவது 10 பாகையாகிய இரண்டாவது திரிகோணம் பெண் தன்மை உடையது.  குரூரமானது.  அதிபதி புதன் மூன்றாவது 10 பாகையாகிய மூன்றாவது திரிகோணம் ஆண் தன்மை உடையது சுக்கிரனுடையது.

                1 பாகை இரண்டு பர்லாங்கை குறிக்கும்.  சுரங்கங்கள், உலோகங்கள், நீர் தொட்டி முதலியவைகளை குறிக்கும்.

 

மீனம் :-

                “மீன மகனைவிடேல் விடேல் ” என்ற இந்த ராசி, இரண்டு மீன்கள் தலைமாறி இருப்பதை போன்ற அமைப்புடைய இந்த ராசி கால புருஷனின் கடைசி ராசியாகும்.  உபயராசி இரட்டை ராசி என்று அழைக்கப்படும் பெண் ராசி கௌரவமும் தன் அடக்கமும் கொண்டது.  நீர் தன்மையுடையது.  அதிக கற்பனை வளம் அரசியலில் வெற்றியினை அதிக அளவு சுயநலம் கொண்டது.  இதன் அதிபதி குருவாகும்.  தென் முக ராசியில் கடைசி ராசி பயனுள்ள ராசி.  ஆனால் மௌனமானதும் கூட நினைத்ததை அடைய அதில் பிரயாசை தேவைப்படாது.  அதிக அளவு கண்ணியமும் வேகமும் மிக்கது.  இது வான மண்டலத்தில் 330 பாகை முதல் 360 பாகை வரை வியாபித்து உள்ளது.  இந்த ராசி இரு கால் ராசியாகும்.  வடக்கு திசையை குறிக்கிறது.  சத்துவ குணம் உடையது குருவிற்கு ஆட்சி வீடாகவும் சுக்கிரனுக்கு உச்ச வீடாகவும் புதனுக்கு நீச்ச வீடாகவும் இது அமைகிறது.  சந்திரன், சனி சமம், சூரியன், செவ்வாய், ராகு, கேது நட்பு என்னும் அந்தஸ்தை பெறுகிறது.

                முதல் 10 பாகை முதல் திரிகோணம் ஆண் தன்மை உடையது.  நீரில் மிதப்பது போன்றது.  குருவின் தன்மை உடையது.  இரண்டாவது 10 பாகை பெண் தன்மை உடையது.  நன்கு அமர்த்தப்பட்டது சந்திரனுடையது.

                மூன்றாவது 10 பாகை மூன்றாவது திரிகோணம் ஆண் தன்மை கொண்டது. பாம்பின் அமைப்பு உடையது. அதிபதி செவ்வாய்.

                1 பாகை 4 பர்லாங்குகளை குறிக்கும்.  கிணறுகள், ஆறுகள், குட்டைகள், நீர் இயந்திரம், குழாய் முதலியவைகளை குறிக்கும்.

 79

யாப்பிய ராசிகள்;-

                மேஷம், கடகம், சிம்மம், கன்னி எதையுமே விரைவாக செய்ய நினைப்பார்கள்.  ஆனால் குறைவான பலன்களை தரும்.  ஆன்மிக உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் உயர்ந்த தன்மைகளை தரும்.  பிறப்பின் வேறுபாடு, செயல் வேறுபாடு பெருமை-சிறுமை, ஆணவம், அகங்காம், ஆசை போட்டி பொறாமை போன்றவைகளை காண்பது.

சாத்திய ராசிகள்:-

                ரிஷபம், மிதுனம், துலாம் மெதுவாக செயல்படுத்தும் சரீர அழகை எடுத்துக்காட்டும்.  மலட்டுத் தன்மைகளை தரும்.  அறிவு படைத்த சாஸ்திர ஆராய்ச்சி மிகுந்த ராசிகள் ஆகும்.  நெறி தவறா நடத்தைக்கு உறுதுணையாக செயல்பட்டு முறையான காரியங்களை நிகழ்த்துவது.

அசாத்தி ராசிகள்:-

                விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம் தர்ம தன்மைகளையும், புத்திர விருத்தியினையும், ஆத்ம ஞான போதனைகளையும் கற்பனா வளம் மிகுந்த தன்மையினையும் சாஸ்திர நுட்ப ஆய்வுத் திறன்களையும், எதையுமே உடனுக்குடன் செய்யவேண்டும் என்ற ஆற்றலையும் தருவது, மனித செயலின் மாறுபாடு கண்டு தரம் பிரித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை.

மேசம் – சிம்மம் – தனுசு :-

                இது சத்திரிய பாவ ராசிகள், இதில் ஒன்றில் லக்கினம் அமைந்து சந்திரனும் லக்கினாதிபதியும் மேற்படி ராசிகள் ஒன்றில் இருப்பின் எதிலும் வெற்றி பெற வேண்டுமூ என்ற ஆர்வம் எதிர்ப்புகளைக் கண்டுபயப்படாத நிலை, துணிவு, தைரியம், எதிலும் முந்திக் கொள்ளும் குணம், அரசு நிர்வாகம், அரசியல் தொடர்புகளில் மிகுந்த திறமை, மற்றவர்களின் தவறைக் கண்டு கொதித்து எழுவது, சுயநலம், சகாஸம், வீரம், பராக்கிரமம், தண்டிக்க ஆசைப்படுதல், மற்றவர்களைத் தன் பாதைக்குக் கொண்டு வர முயற்சித்தல் குறுகிய காலத்தில் பெரும் பணம் தேடும் ஆர்வம், தன் வழியில் குறுக்கீடு செய்பவர்களை வெறுத்து ஒதுக்குதல் எத்துறையிலும் முதன்மை பெற ஆர்வம் கொள்ளுதல் பிறர் தவறுகளை சுட்டிக்காட்டும் குணம் கொண்டவர்கள்.  புலி பசித்தாலும் புல்லைத் திண்ணாது என்ற கொள்கையை உடையவர். இவர்களுக்கு தெய்வபக்தி உண்டு என்பதை வெளியே காட்டிக் கொள்ளாதவர்கள். நியாயம், தர்மம் புண்ணியத்திற்கு துணை நிற்பவர்கள். 

 

ரிஷபம், கன்னி, மகரம் :-

                இது வைசிய பாவ ராசிகள். இதில் ஒன்றில் லக்னம் அமைந்து சந்திரனும் லக்கினாதிபதியும் மேற்படி ராசிகளில் ஒன்றில் இருந்தால் பணமே குறியாய் இருப்பார்கள்.  உழைப்பிற்கு அதிகம் முக்கியத்துவம் தருவார்கள், எத் தொழில் செய்வதற்கும் தயங்காதவர்கள்.  எவ்வகையிலாவது வாழ வேண்டும் என்று குறிக்கோள் உடையவர்கள். சதா ஏதாவது ஒன்றை செய்து கொண்டேயிருக்கவேண்டும் என்ற பிரியம் உடையவர்கள்.  மிக ஏழ்மையான நிலையிலிருந்து பல கஷ்டங்களையும் துன்பத்துயரங்களையும், அனுபவித்து வாழ்க்கையில் முன்னேறுவார்கள்.

தனக்கு நன்மை தரக்கூடியவர்களிடம் மட்டுமே பழக்கம் நட்பு கொள்வார்கள்.  இவர்களிடம் ஏதோ ஒரு வித்தை குடி கொண்டிருக்கும். வாய் சாதுரியம் நாவன்மை மிக்கவர்கள்.  கலை, இலக்கியம், கதை போன்றவைகளில் ஆர்வம் மிக்கவர்.  திறமை மிக்கவர், மேடை பேச்சு, அரசியல், திறன் கொண்டவர்கள்.  கீழ்நிலை, மேல்நிலை உள்ளவர்களின் தொடர்பை வைத்துக்கொள்வர்.  எல்லா வகை சுகங்களையும் அனுபவிக்கத் துடிப்பவர்கள்.  தெய்வ பக்தி ஞானம் உடையவர்கள்.  தன் சிறப்பு வசதி வாய்ப்புகளை வெளியே காட்டிக்கொள்ளாதவர்கள்.

 75

மிதுனம், துலாம், கும்பம்:-

                இது சூத்திர பாவ ராசிகள்.  இதில் ஒன்றில் சிறப்பு லக்னம் அமைந்து சந்திரனும் லக்கினாதிபதியும் மேற்படி ராசிகளில் ஒன்றின் இருப்பின் பொறுமையுள்ளவர், குட்ட குட்ட குனிபவர் பொறுமையிழந்தால் மனிதனாக செயல்பாடாதவர். நிமிர்ந்து நின்றால் யாராலும் வளைக்க முடியாதவர்கள்.  எதிலும் பிந்தி நிற்பவர் தாழ்வு மனப்பான்மை எதற்கும் ஆமாம் சாமி போடும் குணம், உள்ளவர்.  சந்தேகம் வந்துவிட்டால் அதை உறுதி படுத்தாமல் தீர்வு காணாமல், உறக்கம் கொள்ளாதவர்கள்.  பிறருக்கு உதவி செய்யும் குணம் உள்ளவர்கள்.  நீதி, நேர்மைக்கு பயந்தவர்கள்.  நம்பியவரை மோசம் செய்யாதவர்கள்.  வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் தனக்கென வசதி வாய்ப்புகளை தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கொள்கையுடையவர்கள்.  ஆனால் இதில் பெரும் ஆசை கொள்ளாதவர்கள்.  வரும் போது வரும் என்று வேதாந்தம் பேசுபவர்கள்.  அளவான வாழ்க்கையை விரும்புவார்கள்.  பாசவலையில் சிக்கி தவிப்பவர்கள் இவர்களே. 

 

கடகம், விருச்சிகம், மீனம் :-

                இது பிராமண பாவ ராசிகள் இதில் ஒன்றில் பிறப்பு லக்னம் அமைந்து சந்திரனும் லக்னாதிபதியும் மேற்படி ராசிகள் ஒன்றின் இருப்பில் சரியான பிடிவாத குணம் உள்ளவர்கள்.  அடிக்கடி பொறுமையை இழப்பவர்கள் அறம், பொருள், இன்பத்தில் பற்று கொண்டவர்கள்.  தெய்வீக ஆன்மீக வழியில் அதிக நாட்டம் கொண்டவர்கள்.  தான் நினைத்ததை சாதிக்கும் தன்மையுடையவர்கள், தன் விருப்பதிற்கு மாறாக நடப்பவர்களை தூக்கி எறியும் சுபாவம் உள்ளவர்கள்.  தலைவணங்காதவர்கள், நல்லவர்கள், கெட்டவர்களிடம் சமமாக பழகுபவர்கள்.  ஜாதி, மதம் பாராதவர்கள், தியாக மனப்பான்மை கொண்டவர்கள், அரசு, அரசியல் துறைகளில் சிறப்பு பெறுபவர்கள்.  கல்விமான், உயர்தர பதவிகளை வகிப்பவர்கள், பிறரை அடக்கி ஆளும் ஆற்றல் உடையவர்கள், இவர்களால் பலர் நன்மையடைவார்கள்.  தன் குடும்பத்தாரை கட்டிக் காக்கும் குணம் கொண்டவர்கள்.  பிறரை தன் பேச்சுத் திறமையாலும், நடவடிக்கைகளாலும், கவர்ந்து கொள்ளும் ஆற்றல் பெற்றவர்கள்.  வேத, ஆகம, சாஸ்திரங்களை கற்பவர்கள், அதை மதிப்பவர்கள், பிறரின் பாராட்டுகளுக்கும், ஆசை வார்த்தைகளுக்கும் அசையாதவர்கள்.  தற்புகழ்ச்சியை விரும்பாதவர்கள்.  பிறர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க விரும்பாதவர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *