கோள்களின் கோலாட்டம் – 1.8 12 லக்கினத்தாருக்கும் பலன்களை தரும் கிரகநிலை

பிறந்த லக்னம் 1 மேஷம் 2 ரிஷபம் 3 மிதுனம் 4 கடகம்
மேஷம் சூரி,சந்,குரு ,செவ் சுக்,ராகு கேது சந்,குரு
ரிஷபம் 12 புதன்,சுக்,சனி 1 புதன்,குரு,சுக் 2 3
மிதுனம் சூரி,செவ் 11 12 புதன்,சுக்,சனி 1 சந்,குரு 2
கடகம் சூரி,செவ் 10 11 12 சந்,செவ் 1
சிம்மம் சூரி,செவ் 9 புதன்,சுக் 10 புதன்,சனி 11 12
கன்னி 8 புதன்,சுக்,சனி 9 புதன்,சுக்,சனி 10 சந் 11
துலாம் 7 8 புதன்,சுக்,சனி 9 சந் 10
விருச்சிகம் செவ் 6 ராகு 7 செவ் 8 சந் 9
தனுசு சூரி,செவ்,புதன்,குரு 5 ராகு 6 7 8
மகரம் 4 புதன்,சுக் 5 6 ராகு 7
கும்பம் ராகு 3 4 புதன்,குரு,சுக் 5 சனி 6
மீனம் சந்,செவ்,குரு 2 ராகு 3 4 சந்,செவ்,குரு 5
பிறந்த லக்னம் 5 சிம்மம் 6 கன்னி 7 துலாம் 8 விருச்சிகம்
மேஷம் சூரி,செவ்,குரு ராகு
ரிஷபம் சூரி,புதன் 4 புதன்,சுக்,சனி 5 சனி,ராகு 6 7
மிதுனம் சூரி,புதன் 3 புதன்,சுக், 4 புதன்,சுக்,சனி 5 குரு,கேது 6
கடகம் 2 ராகு 3 சுக்,சனி 4 செவ்,குரு 5
சிம்மம் சூரி,செவ்,புதன் 1 புதன்,ராகு 2 சனி,ராகு 3 சூரி,செவ் 4
கன்னி 12 புதன்,சுக்,ராகு 1 புதன்,சுக்,சனி 2 கேது 3
துலாம் 11 12 புதன்,சுக்,சனி 1 2
விருச்சிகம் சூரி,செவ்,சுக் 10 புதன்,சனி 11 12 சூரி,செவ்,குரு 1
தனுசு சூரி,செவ்,புதன்,குரு 9 10 சுக்,சனி 11 12
மகரம் 8 புதன்,சுக்,சனி,ராகு 9 சுக்,சனி 10 கேது 11
கும்பம் ராகு 7 8 9 புதன்,சுக் 10
மீனம் ராகு 6 7 8 9
பிறந்த லக்னம் 9 தனுசு 10 மகரம் 11 கும்பம் 12மீனம்
மேஷம் சூரி,செவ்,குரு சந்,செவ் ராகு
ரிஷபம் 8 புதன்,சுக்,சனி 9 புதன்,சுக்,சனி 10 சுக்,சனி,ராகு 11
மிதுனம் 7 8 சுக்,சனி,ராகு 9 சுக் 10
கடகம் சனி,ராகு 6 சந்,செவ் 7 8 சந்,செவ்,குரு 9
சிம்மம் சூரி,செவ்,குரு 5 சனி,ராகு 6 சூரி 7 8
கன்னி 4 புதன்,சுக்,சனி 5 புதன்,சனி,ராகு 6 ராகு 7
துலாம் குரு,சனி,ராகு 3 செவ் 4 5 குரு,ராகு 6
விருச்சிகம் சூரி,செவ் 2 செவ்,குரு,ராகு 3 4 குரு 5
தனுசு சூரி,புதன்,குரு 1 குரு,சனி 2 சனி,ராகு 3 ராகு 4
மகரம் 12 புதன்,சுக் 1 சனி 2 சுக்,சனி,ராகு 3
கும்பம் ராகு 11 12 புதன்,சுக் 1 சுக் 2
மீனம் 10 சந்,செவ்,குரு,ராகு 11 12 சந்,செவ் 1

A – ஜாதகைர் பிறந்த லக்குனத்தை குறிப்பது    &  1 முதல் 12 க்குரிய எண் கிரகங்கள் உள்ள வீடை  குறிக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *