கோள்களின் கோலாட்டம் -1.13 நவகோள்களின் நக்ஷத்ர எதிரடை சாதக அட்டவினை

சூரியன் நின்ற நட்சத்திரம் 1 2 3 4
அஸ்வினி உத்திரம் மிருகஷேரிஷம் புனர்பூசம் பூசம்
பரணி அஸ்தம் திருவாதிரை பூசம் ஆயில்யம்
கார்த்திகை சித்திரை புனர்பூசம் ஆயில்யம் மகம்
ரோகிணி சுவாதி பூசம் மகம் பூரம்
மிருகஷேரிஷம் விசாகம் ஆயில்யம் பூரம் உத்திரம்
திருவாதிரை அனுஷம் மகம் உத்திரம் அஸ்தம்
புனர்பூசம் கேட்டை பூரம் அஸ்தம் சித்திரை
பூசம் மூலம் உத்திரம் சித்திரை சுவாதி
ஆயில்யம் பூராடம் அஸ்தம் சுவாதி விசாகம்
மகம் உத்திராடம் சித்திரை விசாகம் அனுஷம்
பூரம் திருவோணம் சுவாதி அனுஷம் கேட்டை
உத்திரம் அவிட்டம் விசாகம் கேட்டை மூலம்
அஸ்தம் சதயம் அனுஷம் மூலம் பூராடம்
சித்திரை பூரோட்டாதி கேட்டை பூராடம் உத்திராடம்
சுவாதி உத்திரட்டாதி மூலம் உத்திராடம் திருவோணம்
விசாகம் ரேவதி பூராடம் திருவோணம் அவிட்டம்
அனுஷம் அஸ்வினி உத்திராடம் அவிட்டம் சதயம்
கேட்டை பரணி திருவோணம் சதயம் பூரோட்டாதி
மூலம் கார்த்திகை அவிட்டம் பூரோட்டாதி உத்திரட்டாதி
பூராடம் ரோகிணி சதயம் உத்திரட்டாதி ரேவதி
உத்திராடம் மிருகஷேரிஷம் பூரோட்டாதி ரேவதி அஸ்வினி
திருவோணம் திருவாதிரை உத்திரட்டாதி அஸ்வினி பரணி
அவிட்டம் புனர்பூசம் ரேவதி பரணி கார்த்திகை
சதயம் பூசம் அஸ்வினி கார்த்திகை ரோகிணி
பூரோட்டாதி ஆயில்யம் பரணி ரோகிணி மிருகஷேரிஷம்
உத்திரட்டாதி மகம் கார்த்திகை மிருகஷேரிஷம் திருவாதிரை
ரேவதி பூரம் ரோகிணி திருவாதிரை புனர்பூசம்
சூரியன் நின்ற நட்சத்திரம் 5 6 7 8
அஸ்வினி மகம் சித்திரை சுவாதி கேட்டை
பரணி பூரம் சுவாதி விசாகம் மூலம்
கார்த்திகை உத்திரம் விசாகம் அனுஷம் பூராடம்
ரோகிணி அஸ்தம் அனுஷம் கேட்டை உத்திராடம்
மிருகஷேரிஷம் சித்திரை கேட்டை மூலம் திருவோணம்
திருவாதிரை சுவாதி மூலம் பூராடம் அவிட்டம்
புனர்பூசம் விசாகம் பூராடம் உத்திராடம் சதயம்
பூசம் அனுஷம் உத்திராடம் திருவோணம் பூரோட்டாதி
ஆயில்யம் கேட்டை திருவோணம் அவிட்டம் உத்திரட்டாதி
மகம் மூலம் அவிட்டம் சதயம் ரேவதி
பூரம் பூராடம் சதயம் பூரோட்டாதி அஸ்வினி
உத்திரம் உத்திராடம் பூரோட்டாதி உத்திரட்டாதி பரணி
அஸ்தம் திருவோணம் உத்திரட்டாதி ரேவதி கார்த்திகை
சித்திரை அவிட்டம் ரேவதி அஸ்வினி ரோகிணி
சுவாதி சதயம் அஸ்வினி பரணி மிருகஷேரிஷம்
விசாகம் பூரோட்டாதி பரணி கார்த்திகை திருவாதிரை
அனுஷம் உத்திரட்டாதி கார்த்திகை ரோகிணி புனர்பூசம்
கேட்டை ரேவதி ரோகிணி மிருகஷேரிஷம் பூசம்
மூலம் அஸ்வினி மிருகஷேரிஷம் திருவாதிரை ஆயில்யம்
பூராடம் பரணி திருவாதிரை புனர்பூசம் மகம்
உத்திராடம் கார்த்திகை புனர்பூசம் பூசம் பூரம்
திருவோணம் ரோகிணி பூசம் ஆயில்யம் உத்திரம்
அவிட்டம் மிருகஷேரிஷம் ஆயில்யம் மகம் அஸ்தம்
சதயம் திருவாதிரை மகம் பூரம் சித்திரை
பூரோட்டாதி புனர்பூசம் பூரம் உத்திரம் சுவாதி
உத்திரட்டாதி பூசம் உத்திரம் அஸ்தம் விசாகம்
ரேவதி ஆயில்யம் அஸ்தம் சித்திரை அனுஷம்
 
சூரியன் நின்ற நட்சத்திரம் 9 10 11 12
அஸ்வினி உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் ரேவதி
பரணி திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் அஸ்வினி
கார்த்திகை அவிட்டம் சதயம் பூரோட்டாதி பரணி
ரோகிணி சதயம் பூரோட்டாதி உத்திரட்டாதி கார்த்திகை
மிருகஷேரிஷம் பூரோட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி ரோகிணி
திருவாதிரை உத்திரட்டாதி ரேவதி அஸ்வினி மிருகஷேரிஷம்
புனர்பூசம் ரேவதி அஸ்வினி பரணி திருவாதிரை
பூசம் அஸ்வினி பரணி கார்த்திகை புனர்பூசம்
ஆயில்யம் பரணி கார்த்திகை ரோகிணி பூசம்
மகம் கார்த்திகை ரோகிணி மிருகஷேரிஷம் ஆயில்யம்
பூரம் ரோகிணி மிருகஷேரிஷம் திருவாதிரை மகம்
உத்திரம் மிருகஷேரிஷம் திருவாதிரை புனர்பூசம் பூரம்
அஸ்தம் திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் உத்திரம்
சித்திரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் அஸ்தம்
சுவாதி பூசம் ஆயில்யம் மகம் சித்திரை
விசாகம் ஆயில்யம் மகம் பூரம் சுவாதி
அனுஷம் மகம் பூரம் உத்திரம் விசாகம்
கேட்டை பூரம் உத்திரம் அஸ்தம் அனுஷம்
மூலம் உத்திரம் அஸ்தம் சித்திரை கேட்டை
பூராடம் அஸ்தம் சித்திரை சுவாதி மூலம்
உத்திராடம் சித்திரை சுவாதி விசாகம் பூராடம்
திருவோணம் சுவாதி விசாகம் அனுஷம் உத்திராடம்
அவிட்டம் விசாகம் அனுஷம் கேட்டை திருவோணம்
சதயம் அனுஷம் கேட்டை மூலம் அவிட்டம்
பூரோட்டாதி கேட்டை மூலம் பூராடம் சதயம்
உத்திரட்டாதி மூலம் பூராடம் உத்திராடம் பூரோட்டாதி
ரேவதி பூராடம் உத்திராடம் திருவோணம் உத்திரட்டாதி
 

 

ஒருவரின் பிறந்த ஜாதகத்தில் சந்திரன் எந்த நட்சத்திரத்தைப் பெற்றுள்ளதோ அந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்து எண்ணிப் பார்க்கும் போது எதிரிடையான நட்சத்திரங்களில் ஏதாவது ஒன்று ஜாதகரின் ஜென்ம நட்சத்திரம் அமையும் ஆனால், ஜாதகருக்கு சந்திரனால் கிடைக்க கூடிய பலன்கள் கிடைக்காது.
சந்திரன் எதிரிடைய நட்சத்திரத்தில் லக்னம் அமைவது அந்த ஜாதகரின் முன்னேற்றத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்காது.
சந்திரன் அவர் ஜாதகத்தில் எந்த பாவத்திற்கு அதிபதியாக நிற்கின்றாரோ அந்த பாவாதிபதி சந்திரனின் எதிரிடையான நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் அப்பாவத்திற்கு சந்திரன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் கிடைக்காது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *