கோள்களின் கோலாட்டம் -1.13 நவகோள்களின் நக்ஷத்ர எதிரடை சாதக அட்டவினை

 

சந்திரனின்  எதிரடையான  நட்சத்திரங்கள் 

 

சந்திரன் நின்ற நட்சத்திரம் 1 2 3 4
அஸ்வினி புனர்பூசம் பூசம் உத்திரம் கேட்டை
பரணி பூசம் ஆயில்யம் அஸ்தம் மூலம்
கார்த்திகை ஆயில்யம் மகம் சித்திரை பூராடம்
ரோகிணி மகம் பூரம் சுவாதி உத்திராடம்
மிருகஷேரிஷம் பூரம் உத்திரம் விசாகம் திருவோணம்
திருவாதிரை உத்திரம் அஸ்தம் அனுஷம் அவிட்டம்
புனர்பூசம் அஸ்தம் சித்திரை கேட்டை சதயம்
பூசம் சித்திரை சுவாதி மூலம் பூரோட்டாதி
ஆயில்யம் சுவாதி விசாகம் பூராடம் உத்திரட்டாதி
மகம் விசாகம் அனுஷம் உத்திராடம் ரேவதி
பூரம் அனுஷம் கேட்டை திருவோணம் அஸ்வினி
உத்திரம் கேட்டை மூலம் அவிட்டம் பரணி
அஸ்தம் மூலம் பூராடம் சதயம் கார்த்திகை
சித்திரை பூராடம் உத்திராடம் பூரோட்டாதி ரோகிணி
சுவாதி உத்திராடம் திருவோணம் உத்திரட்டாதி மிருகஷேரிஷம்
விசாகம் திருவோணம் அவிட்டம் ரேவதி திருவாதிரை
அனுஷம் அவிட்டம் சதயம் அஸ்வினி புனர்பூசம்
கேட்டை சதயம் பூரோட்டாதி பரணி பூசம்
மூலம் பூரோட்டாதி உத்திரட்டாதி கார்த்திகை ஆயில்யம்
பூராடம் உத்திரட்டாதி ரேவதி ரோகிணி மகம்
உத்திராடம் ரேவதி அஸ்வினி மிருகஷேரிஷம் பூரம்
திருவோணம் அஸ்வினி பரணி திருவாதிரை உத்திரம்
அவிட்டம் பரணி கார்த்திகை புனர்பூசம் அஸ்தம்
சதயம் கார்த்திகை ரோகிணி பூசம் சித்திரை
பூரோட்டாதி ரோகிணி மிருகஷேரிஷம் ஆயில்யம் சுவாதி
உத்திரட்டாதி மிருகஷேரிஷம் திருவாதிரை மகம் விசாகம்
ரேவதி திருவாதிரை புனர்பூசம் பூரம் அனுஷம்
சந்திரன் நின்ற நட்சத்திரம் 5 6 7
அஸ்வினி சதயம் கார்த்திகை மிருகஷேரிஷம்
பரணி பூரோட்டாதி ரோகிணி திருவாதிரை
கார்த்திகை உத்திரட்டாதி மிருகஷேரிஷம் புனர்பூசம்
ரோகிணி ரேவதி திருவாதிரை பூசம்
மிருகஷேரிஷம் அஸ்வினி புனர்பூசம் ஆயில்யம்
திருவாதிரை பரணி பூசம் மகம்
புனர்பூசம் கார்த்திகை ஆயில்யம் பூரம்
பூசம் ரோகிணி மகம் உத்திரம்
ஆயில்யம் மிருகஷேரிஷம் பூரம் அஸ்தம்
மகம் திருவாதிரை உத்திரம் சித்திரை
பூரம் புனர்பூசம் அஸ்தம் சுவாதி
உத்திரம் பூசம் சித்திரை விசாகம்
அஸ்தம் ஆயில்யம் சுவாதி அனுஷம்
சித்திரை மகம் விசாகம் கேட்டை
சுவாதி பூரம் அனுஷம் மூலம்
விசாகம் உத்திரம் கேட்டை பூராடம்
அனுஷம் அஸ்தம் மூலம் உத்திராடம்
கேட்டை சித்திரை பூராடம் திருவோணம்
மூலம் சுவாதி உத்திராடம் அவிட்டம்
பூராடம் விசாகம் திருவோணம் சதயம்
உத்திராடம் அனுஷம் அவிட்டம் பூரோட்டாதி
திருவோணம் கேட்டை சதயம் உத்திரட்டாதி
அவிட்டம் மூலம் பூரோட்டாதி ரேவதி
சதயம் பூராடம் உத்திரட்டாதி அஸ்வினி
பூரோட்டாதி உத்திராடம் ரேவதி பரணி
உத்திரட்டாதி திருவோணம் அஸ்வினி கார்த்திகை
ரேவதி அவிட்டம் பரணி ரோகிணி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *