கோள்களின் கோலாட்டம் -1.13 நவகோள்களின் நக்ஷத்ர எதிரடை சாதக அட்டவினை

செவ்வாயின்  எதிரடையான  நட்சத்திரங்கள் 

செவ்வாய் நின்ற நட்சத்திரம் 1 2 3 4 5
அஸ்வினி கார்த்திகை புனர்பூசம் மகம் சுவாதி உத்திராடம்
பரணி ரோகிணி பூசம் பூரம் விசாகம் திருவோணம்
கார்த்திகை மிருகஷேரிஷம் ஆயில்யம் உத்திரம் அனுஷம் அவிட்டம்
ரோகிணி திருவாதிரை மகம் அஸ்தம் கேட்டை சதயம்
மிருகஷேரிஷம் புனர்பூசம் பூரம் சித்திரை மூலம் பூரோட்டாதி
திருவாதிரை பூசம் உத்திரம் சுவாதி பூராடம் உத்திரட்டாதி
புனர்பூசம் ஆயில்யம் அஸ்தம் விசாகம் உத்திராடம் ரேவதி
பூசம் மகம் சித்திரை அனுஷம் திருவோணம் அஸ்வினி
ஆயில்யம் பூரம் சுவாதி கேட்டை அவிட்டம் பரணி
மகம் உத்திரம் விசாகம் மூலம் சதயம் கார்த்திகை
பூரம் அஸ்தம் அனுஷம் பூராடம் பூரோட்டாதி ரோகிணி
உத்திரம் சித்திரை கேட்டை உத்திராடம் உத்திரட்டாதி மிருகஷேரிஷம்
அஸ்தம் சுவாதி மூலம் திருவோணம் ரேவதி திருவாதிரை
சித்திரை விசாகம் பூராடம் அவிட்டம் அஸ்வினி புனர்பூசம்
சுவாதி அனுஷம் உத்திராடம் சதயம் பரணி பூசம்
விசாகம் கேட்டை திருவோணம் பூரோட்டாதி கார்த்திகை ஆயில்யம்
அனுஷம் மூலம் அவிட்டம் உத்திரட்டாதி ரோகிணி மகம்
கேட்டை பூராடம் சதயம் ரேவதி மிருகஷேரிஷம் பூரம்
மூலம் உத்திராடம் பூரோட்டாதி அஸ்வினி திருவாதிரை உத்திரம்
பூராடம் திருவோணம் உத்திரட்டாதி பரணி புனர்பூசம் அஸ்தம்
உத்திராடம் அவிட்டம் ரேவதி கார்த்திகை பூசம் சித்திரை
திருவோணம் சதயம் அஸ்வினி ரோகிணி ஆயில்யம் சுவாதி
அவிட்டம் பூரோட்டாதி பரணி மிருகஷேரிஷம் மகம் விசாகம்
சதயம் உத்திரட்டாதி கார்த்திகை திருவாதிரை பூரம் அனுஷம்
பூரோட்டாதி ரேவதி ரோகிணி புனர்பூசம் உத்திரம் கேட்டை
உத்திரட்டாதி அஸ்வினி மிருகஷேரிஷம் பூசம் அஸ்தம் மூலம்
ரேவதி பரணி திருவாதிரை ஆயில்யம் சித்திரை பூராடம்
 

 

ஒருவரின் பிறந்த ஜாதகத்தில் செவ்வாய் எந்த நட்சத்திரத்தை பெற்றுள்ளதோ அந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்து எண்ணி பார்க்கும்போது எதிரிடையான நட்சத்திரங்கள் ஏதவாது ஒன்றில் ஜென்ம நட்சத்திரம் அமையுமானால் ஜாதகருக்கு செவ்வாயால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் கிடைக்காது.
செவ்வாயின் எதிரிடையான நட்சத்திரத்தில் லக்னம் அமைவது அந்த ஜாதகரின் முன்னேற்றத்திற்கு உறுதுணையாய் அமையாது.
செவ்வாய் அவரவர் ஜாதகத்தில் எந்த பாவத்திற்கு அதிபதியாய் நிற்கின்றதோ அந்த பாவாதிபதி செவ்வாயின் எதிரிடையான நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் அந்த பாவாதிபதி செவ்வாயின் எதிரிடையான நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் அந்த பாவத்திற்கு செவ்வாய் மூலம் கிடைக்கக் கூடிய பலன்கள் கிடைக்காது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *