37

கோள்களின் கோலாட்டம் -1.13 நவகோள்களின் நக்ஷத்ர எதிரடை சாதக அட்டவினை

குருவின்   எதிரடையான  நட்சத்திரங்கள் 

குரு நின்ற நட்சத்திரம் 1 2 3
அஸ்வினி திருவாதிரை புனர்பூசம் ஆயில்யம்
பரணி புனர்பூசம் பூசம் மகம்
கார்த்திகை பூசம் ஆயில்யம் பூரம்
ரோகிணி ஆயில்யம் மகம் உத்திரம்
மிருகஷேரிஷம் மகம் பூரம் அஸ்தம்
திருவாதிரை பூரம் உத்திரம் சித்திரை
புனர்பூசம் உத்திரம் அஸ்தம் சுவாதி
பூசம் அஸ்தம் சித்திரை விசாகம்
ஆயில்யம் சித்திரை சுவாதி அனுஷம்
மகம் சுவாதி விசாகம் கேட்டை
பூரம் விசாகம் அனுஷம் மூலம்
உத்திரம் அனுஷம் கேட்டை பூராடம்
அஸ்தம் கேட்டை மூலம் உத்திராடம்
சித்திரை மூலம் பூராடம் திருவோணம்
சுவாதி பூராடம் உத்திராடம் அவிட்டம்
விசாகம் உத்திராடம் திருவோணம் சதயம்
அனுஷம் திருவோணம் அவிட்டம் பூரோட்டாதி
கேட்டை அவிட்டம் சதயம் உத்திரட்டாதி
மூலம் சதயம் பூரோட்டாதி ரேவதி
பூராடம் பூரோட்டாதி உத்திரட்டாதி அஸ்வினி
உத்திராடம் உத்திரட்டாதி ரேவதி பரணி
திருவோணம் ரேவதி அஸ்வினி கார்த்திகை
அவிட்டம் அஸ்வினி பரணி ரோகிணி
சதயம் பரணி கார்த்திகை மிருகஷேரிஷம்
பூரோட்டாதி கார்த்திகை ரோகிணி திருவாதிரை
உத்திரட்டாதி ரோகிணி மிருகஷேரிஷம் புனர்பூசம்
ரேவதி மிருகஷேரிஷம் திருவாதிரை பூசம்

 

ஒருவரின் பிறந்த ஜாதகத்தில் குரு எந்த நட்சத்திரத்தை பெற்றுள்ளதோ அந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்து எண்ணி பார்க்கும்போது எதிரிடையான நட்சத்திரங்கள் ஏதாவது ஒன்றில் ஜாதகரின் ஜென்ம நட்சத்திரம் அமையுமானா£ல் ஜாதகர் குருவால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை அனுபவிக்கமாட்டார்.
குரு அவர் அவர் ஜாதகத்தில் எந்த பாவத்திற்கு அதிபதியாக நிற்கின்றாரோ அந்த பாவாதிபதி குருவின் எதிரிடையான நட்சத்திரத்தில்ர இருந்தால் அந்த பாவத்திற்கு குருவால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் கிடைக்காது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>