29

கோள்களின் கோலாட்டம் -1.13 நவகோள்களின் நக்ஷத்ர எதிரடை சாதக அட்டவினை

 A – 5 – ஆம்-பாவாதிபதி நின்ற நட்சத்திரம்

 B – 1-4-9-10 ஆம்-பாவாதிபதிகள் நின்ற நட்சத்திரம்

 

A B B B
அஸ்வினி திருவாதிரை சுவாதி சதயம்
பரணி புனர்பூசம் விசாகம் பூரோட்டாதி
கார்த்திகை பூசம் அனுஷம் உத்திரட்டாதி
ரோகிணி ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி
மிருகஷேரிஷம் மகம் மூலம் அஸ்வினி
திருவாதிரை பூரம் பூராடம் பரணி
புனர்பூசம் உத்திரம் உத்திராடம் கார்த்திகை
பூசம் அஸ்தம் திருவோணம் ரோகிணி
ஆயில்யம் சித்திரை அவிட்டம் மிருகஷேரிஷம்
மகம் சுவாதி சதயம் திருவாதிரை
பூரம் விசாகம் பூரோட்டாதி புனர்பூசம்
உத்திரம் அனுஷம் உத்திரட்டாதி பூசம்
அஸ்தம் கேட்டை ரேவதி ஆயில்யம்
சித்திரை மூலம் அஸ்வினி மகம்
சுவாதி பூராடம் பரணி பூரம்
விசாகம் உத்திராடம் கார்த்திகை உத்திரம்
அனுஷம் திருவோணம் ரோகிணி அஸ்தம்
கேட்டை அவிட்டம் மிருகஷேரிஷம் சித்திரை
மூலம் சதயம் திருவாதிரை சுவாதி
பூராடம் பூரோட்டாதி புனர்பூசம் விசாகம்
உத்திராடம் உத்திரட்டாதி பூசம் அனுஷம்
திருவோணம் ரேவதி ஆயில்யம் கேட்டை
அவிட்டம் அஸ்வினி மகம் மூலம்
சதயம் பரணி பூரம் பூராடம்
பூரோட்டாதி கார்த்திகை உத்திரம் உத்திராடம்
உத்திரட்டாதி ரோகிணி அஸ்தம் திருவோணம்
ரேவதி மிருகஷேரிஷம் சித்திரை அவிட்டம்

 

எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் மேலே சொன்ன பாவ அதிபதி மேற்படி நட்சத்திரங்களில் 5 – ஆம் பாவ அதிபதி நின்ற நட்சத்திரத்திற்கு அமைந்தால் பூர்வ புண்ய பலத்தால் விட்ட குறை தொட்ட குறையின் காரணமாக எத்துன்பத்தையும் சமாளிக்கும் திறனையும் உண்ண உணவு, இருக்க இடம், உடுக்க உடை குறைவில்லாமல் கிடைக்கும்.  இப்படி அமைப்பு பெற்ற பலர் உயர்தர பதவிகளிலும் மிகுந்த அதிகாரம் செலுத்தும் நிலையில் உள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>