கோள்களின் கோலாட்டம் -1.16   கிரகங்களின் அஸ்தமன நிலை.

  

சூரியனிலிருந்து 12 பாகைக்குள் சந்திரன் இருப்பின் அஸ்தமனம்
சூரியனிலிருந்து 17 பாகைக்குள் செவ்வாய் இருப்பின் அஸ்தமனம்
சூரியனிலிருந்து 14 பாகைக்குள் புதன் இருப்பின் அஸ்தமனம்
சூரியனிலிருந்து 11 பாகைக்குள் குரு இருப்பின் அஸ்தமனம்
சூரியனிலிருந்து 10 பாகைக்குள் சுக்கிரன் இருப்பின் அஸ்தமனம்
சூரியனிலிருந்து 15 பாகைக்குள் சனி இருப்பின் அஸ்தமனம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *