கோள்களின் கோலாட்டம் -1.18 கிரண கதிர்.

சூரியன்        30
சந்திரன்      16
செவ்வாய்    6
புதன்                 8
குரு                  10
சுக்கிரன்      12
சனி                    1
இந்து லக்கினமாக வரும் ராசியில் எந்த கிரகம் உள்ளதோ அந்த கிரகத்தின் தசாபுத்தி காலங்களில் நல்ல பலன்களை தருகிறது. இந்த லக்கினத்தின் அதிபதி எந்த கிரகமோ அந்த கிரகத்தின் தசாபுத்திகளும் நன்மை செய்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *