17

கோள்களின் கோலாட்டம் -1.20 ஆத்மகாரகர் விவரம்.

 
images (19)

ஒரு ஜாதகத்தில் அதிக பாகை கலை வாங்கிய கிரகம் எதுவோ, அந்த கிரகம் ஆத்ம காரகர் ஆவார். இரண்டாவது அதிக பாகை கலையில் உள்ள கிரகம் அமர்த்தியகாரகர்.
மூன்றாவது அதிக பாகை கலையில் உள்ளவர் பிரார்த்துருகாரகர்
நாலாவது அதிக பாகை கலையில் உள்ளவர் மாத்துரகாரகர்
ஐந்தாவது அதிக பாகை கலையில் உள்ளவர் புத்திரகாரகர்
ஆறாவது அதிக பாகை கலையில் உள்ளவர் ஜாதிகாரகர்
ஏழாவது அதிக பாகை கலையில் உள்ளவர் தாரகாரகர்
* ஆத்ம காரகர் உள்ள நவாம்ச ராசியே காரகாம்ச ராசி. ஆத்ம காரகனும் கிரகத்தின் தொழில் செய்தால் நன்மை தருகிறது. ஆத்ம காரக பலம் பெற்று சுபர் சம்பந்தம் இருப்பின் அரச பதவி, அரண்மனை வாசம், சிறை தண்டனை வந்தாலும் விடுதலையாகும். யோகம், ஆத்ம காரகர் நட்பாகி பலம் பெற்றால் நல்ல பலன்கள்.
* ஆட்சி, உச்சம், கேந்திர திரிகோணம் பெற்று 9 – க்குரியவர் பார்வை சேர்க்கை பெற்றால் உயர்ந்த பதவிகள், முன்னேற்றமான யோகம். மேற்படி அமைப்பால் அமர்த்திய காரகர் இருப்பினும் அதே பலன்.
* ஆத்ம காரகர் யார் வீட்டில் உள்ளாரோ அந்த வீட்டின் அதிபதியின் தொழிலோ, ஆத்ம காரகர் யாரோ அவருடைய தொழில் செய்தால் விருத்திக்கு வரும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>