பூரணமான ஆதி

ஆதியான பொருளுக்கு ஆரம்பமும், முடிவும் கிடையாது. மேலும் மூல பொருளுக்கு அளவு நிறம், இடம், குணம், செயல், பெயர், ஜாதி, ரூபம், பிறப்பு, இறப்பு போன்ற எந்த மாற்றமும் கிடையாது.
பூரணமான ஆதியை முறைப்படி அனுதினமும் நோக்குங்கள், ஆனந்த களிப்பும், பிறப்பின் உண்மையும் திரிகால ஞானமும் பல வகையான சித்துக்களும் கைகூடும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *