சி வா ய ந ம

பஞ்ச பூதங்களையும் அவற்றின் இனமான பொருள்களையும் அறிந்து ஒன்றாக சேர்த்தால் அனைத்தும் உண்டாகும். ஐந்து வகையான பூதத்தால் பிரபஞ்சமான அண்டமும், காயமான பிண்டமும் உண்டாயிற்று இப் பஞ்ச பூதங்கள் ஈசனுக்கு ஐந்து எழுத்தாய் அமைந்தது. இவ் ஐந்தெழுத்தில் இரண்டெழுத்தான வாசி உண்டாயிற்று.
விடா முயற்சியுடன் மூலாதாரத்தில் மனதை வைத்து நிற்க வேண்டும் கடினமாக உள்ளது என்று விட்டுவிடாமல் ஒரு மனதாக
ன்றால் வாசியானது உனக்கு அகப்படும் வாசியை கண்டால் பிறவி பிணி நீங்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *