ஒங்கார ஒசையை

மூலத்தை வாசி கொண்டு தட்டு

                           ஒங்கார ஒசையை காதில் கேள்

                                                              இது ஒரு வகை தவமாகும்.

அதனால் மனதை மனதில் தோன்றும் எண்ணத்தை குரு பாதத்தில் பூட்டிப் பார்.

பல விஷயங்களில் நாட்டங்கொண்டோர் பல பிறவிகள் எடுத்து உழழுவர்…….

                                                    அதே போல் நீயும் உழல போகிறாயா?

இந்த வினாவை உனக்கு நீயே கேட்டுக் கொள் மேலுலகில் போனாலும் இதே தொல்லைதான். கவனமாய் இரு.

                                   அதனால் மூலத்தில் மனதை வைத்துப் பார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *