திருமணம் ஆகும் காலம்

download (8)சந்திரன் நின்ற ராசி அதிபதியின் ஸ்புடமும், சந்திரனுக்கு 7 – க்கு உடையவருடைய ஸ்புடமும் சேர்ந்து 12 – ல் வகுக்க வந்த பாக்கி எந்த ராசியில் அமைகிறதோ அந்த ராசியில் குருவும் வரும் காலம் திருமணம் செய்ய நன்று.
லக்ன ஸ்புடமும் இரண்டுக்கு உடையவன் ஸ்புடமும் பெருக்கி சூரியன் நின்ற ராசி அதிபதியின் ஸ்புடத்தை அதனோடு கூட்டி 12 – ல் வனுக்க வந்த மீதத்தில் சூரியன் வரும் காலத்தில் திருமணம் நடைபெறும்.
திருமணம் ஆனவர்கள் இந்த விதிப்படியான காலத்தில் திருமணம் நடந்ததா என்பதை பரிசோதியுங்கள்.
திருமணம் ஆகாதவர்கள் இந்த விதிப்படி வரும் காலகட்டத்தில் திருமணம் கண்டிப்பாய் நடக்கும் என்று நம்பிக்கையோடு இருங்கள்.images (17)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *