நண்பனால் ஒட்டாண்டி ஆகும் ஜாதக அமைப்பு

இரண்டில் சுபர்கள் 4 – க்கு உடையவனோடு கூடியிருக்கும் நண்பனால் நஷ்டம்,  ஏமாந்தால் கைபொருள் முழுமையும் போய் விடும்

ஒரு விதத்தில் இந்த விதி உண்மைதான் போலிருக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *