1

யோகபாவம்

ஜெனன லக்கினாதிபதிக்கு சுகஸ்தானத்தில் ஆட்சிக் கோள்களும், சந்திரன் இருந்த ராசிக்கு 3 – ம் வீட்டோன் உச்சம் பெற்று இருந்தால், 30 வயதிற்கு மேல் சகல விதமான செல்வங்களோடு சௌக்கியமாக இருப்பான்

பாக்கியாதிபதி 3 – ம் இடத்திலிருக்க அவனை குரு பார்க்க உள்ள அமைப்பிற்கு சர்ப்பயோகம் என்று பெயர். 6 – வயது முதல் 9 வயது வரை பாக்கியத்தோடு இருப்பான்

5 – ம் வீட்டோன் 3, அல்லது 11 – ம் வீட்டிலிருக்க எங்கேனும் குருவோடு புதன் கூடியிருக்க சூரியன் மேஷ ராசியில் உச்சம் பெற சந்திரன் 9 – லிருக்க கந்தவர்வ யோகம் என்று பெயர்.
இதன் பலன்
6 – வயதிலிருந்த 14 – யோகத்தோடு இருப்பான்.

ஜெனன லக்னாதிபதி எவர் அங்கீசம் பெற்றாரோ அந்த அங்கீசாதிபதி 9 – ஆம் வீட்டிலிருக்க 9 – ஆம் வீட்டோன் உச்சம் பெற்றிருக்க உள்ள அமைப்பிற்கு ம்ருக யோகம் என்று பெயர். இதன் பலன் 7 – வயது முதல் 16 வயது வரை யோகத்தோடு இருப்பான்.

12 – ஆம் வீட்டதிபதி 12 – ம் வீட்டிலேயே ஆட்சி பெற்றிருக்க 8 – ஆம் வீட்டோன் 4 – லிருக்க அல்லது 12 – ம் வீட்டிலிருக்க அவனை 9 – ஆம் வீட்டதிபதி பார்க்க இதற்கும் ம்ருக யோகம் என்றே சொல்லுவர். இதன் பலன் 40 வயது முதல் 72 – வயது வரை யோகத்தோடு இருப்பான்.

சூரியன் ரோகாதிபதியாகி சனியுடனோ, கேதுவுடனோ இணைந்திருந்தால் வயிற்றுவலி, இருதய சம்பந்தப்பட்ட நோய் அனுகும். அது கோச்சாரத்தில் ஜனன ஜாதகத்தில் சூரியனை சனி, ராகு, கேது பார்க்கும் போதோ, இணையும்போதோ, உண்டாகும்.

ரோகாதிபதியாக எந்த கிரகம் வந்தாலும், அந்த கிரகத்தை சனி, ராகு, கேது கோச்சாரத்தில் கடக்கும் போதோ, பார்வை செய்யும்போதோ, ஆஸ்பத்திரி செலவுகள் நிச்சயம் உண்டு. உடல் நலக்குறைவு, கண்டிப்பாய் ஏற்படும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>