உன்னால் முடியும்

விழுந்தால் அழாதே . . .
எழுந்திரு !

தோற்றால் புலம்பாதே . . .
போராடு !

கிண்டலடித்தால் கலங்காதே . . .
மன்னித்துவிடு !

தள்ளினால் தளராதே . . .
துள்ளியெழு !

நஷ்டப்பட்டால் நடுங்காதே . . .
நிதானமாய் யோசி !

ஏமாந்துவிட்டால் ஏங்காதே . . .
எதிர்த்து நில் !

நோய் வந்தால் நொந்துபோகாதே . .
நம்பிக்கை வை !

கஷ்டப்படுத்தினால் கதறாதே . . .
கலங்காமலிரு !

உதாசீனப்படுத்தினால் உளறாதே . .
உயர்ந்து காட்டு !

கிடைக்காவிட்டால் குதிக்காதே . . .
அடைந்து காட்டு !

மொத்தத்தில் நீ பலமாவாய் . . .

சித்தத்தில் நீ பக்குவமாவாய் . . .

உன்னால் முடியும் . . .

உயர முடியும் . . .

உதவ முடியும் . . .

உனக்கு உதவ நீ தான் உண்டு !

உன்னை உயர்த்த நீ தான் . . . நம்பு . .

உன்னை மாற்ற நீ தான் . . . முடிவெடு . . .

நீயே பாறை . . .நீயே உளி . . .

நீயே சிற்பி . . .நீயே செதுக்கு . . .

நீயே விதை . . .நீயே விதைப்பாய் . . .

நீயே வளர்வாய் . . .நீயே அனுபவிப்பாய் . . .

நீயே நதி . . . நீயே ஓடு . . .

நீயே வழி . . . நீயே பயணி . . .

நீயே பலம் . . . நீயே சக்தி . . .

நீயே ஜெயிப்பாய் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *