உத்தித பத்மாசனம்

செய்முறை:

                 பத்மாசன நிலையில் அமர்ந்து கொண்டு, இரு கைகைளையும் தரையில் அழுத்தி உடலை மெதுவாக மேலே தூக்கவும். இந்த நிலையில் 2 அல்லது 3 வினாடிகள் இருக்கலாம்.

 பலன்கள்:

                புஜங்கள் பலப்படுவதோடு, வயிறு இறுக்கம் கொடுத்து வயிற்றில் உள்ள கோளாறுகள் நீங்குவது மட்டுமல்லாமல் பசியின்மையும் போகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>