வேதாந்த சாஸ்திரம் 5

ஓம் அவித்யாஸ்வரூபவிதே வேதாந்தபாஸ்கராய நம,

கர்மமார்க்கரதா யே தே ஹ்யாத்மஞானவிவர்ஜிதா,
ஜாயந்தே சம்ரியந்தே சஸதா வேதாந்தபாஸ்கர,
ஆத்ம ஞானமின்றி கர்ம மார்க்கத்தில் மட்டும் மூழ்கி இருந்தால், அவன் பிறப்பு, இறப்பு என்ற சுழலில் இருந்து விடுபட முடியாது.

5. காரிருள் போன்ற அவித்யையின் பலன் ..
அவித்யாயாமந்தரே வர்த்தமானா, ஸ்வயம் தீரா
பண்டிதம் மன்யமானா, ஜங்கன்யமானா பரியந்தி
மூடா, அந்தேனைவ நீயமானா யதாந்தா, முண்டகோபநிஷத் 1 – 2 – 8 சாஸ்த்ரீய கர்மங்களில் மட்டுமே மூழ்கி இருப்பவர்களை இம்மந்திரம் மூடர்கள் என்று நிந்தனை செய்கிறது.

இவர்கள் தாம் அறிந்தததையே ஆத்ம ஞானம் என்று பிரமிக்கிறார்கள். இக்காரிருள் அறையில் இருந்து கொண்டு, இவர்கள் தம்மைத் தாமே, விவேகி, தீரர், பண்டிதர் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது எல்லா அஞ்ஞானிகளுடைய தலைவிதி.

இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மோக்ஷம் கிடைக்காது. அது மட்டுமன்றி அவர்கள் சம்சார மார்க்கத்திலேயே மீண்டும், மீண்டும் சுழன்று துயருறுவர். இதுவே அவித்யையின் பலன்.
ஓம் சாந்தி …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *