வேதாந்த சாஸ்திரம் 6

ஓம் அஸம்ஸாரிப்ரஹ்மவிதே வேதாந்தபாஸ்கராய நம.
நாமரூபாத்மகம் ஸர்வம் பரம் ப்ரஹ்மைவ நான்யதா
ஆத்மைவ ப்ரஹ்ம ஜானீயாத் ஸத்யம் வேதாந்தபாஸ்கர,

நாமரூபங்களிலிருந்து தெரியக் கூடிய இவ்வுலகம் யாவும் இப்பரப்பிரம்மமே ஆகும். இந்த பரப்பிரம்மத்தையே ‘ நான் ’ என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

 இது ‘‘ அதர்வ ’’ வேத மகாவாக்கியம்,
ஸர்வம் ஹ்யேதத் ப்ரஹ்ம, ‘ அயமாத்மா ப்ரஹ்ம ’
மாண்டூக்யோபநிஷத் 

இது எல்லாம் பிரம்மமே, இந்த ஆத்மாவும் பிரம்மமே.
அயமாத்மா ப்ரஹ்ம எனும் இம்மந்திரம் நான்கு பிரசித்தமான மகாவாக்கியங்களில் ஒன்றாகும்.

ஜீவப்ரும்ம அபேதத்தை உபதேசிக்கக் கூடிய வாக்கியங்களே, மகாவாக்கியங்கள் எனப்படும். ஒவ்வொரு வேதத்திற்கும் ஒரு மகாவாக்கியம் என நான்கு வேதங்களுக்கு, நான்கு மகாவாக்கியங்கள் பிரசித்தமானவை.
ரிக்வேதத்திற்கு ‘‘ ப்ரஜ்ஞானம் ப்ரஹ்ம ’’, யஜ § ர் வேதத்திற்கு ‘‘ அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி ’’, சாம வேதத்திற்கு ‘‘தத்வமஸி ’’, அதர்வ வேதத்திற்கு ‘‘ அயமாத்மா ப்ரஹ்ம ’’ என்பவை மகா வாக்கியங்கள் ஆகும்.

‘ அயமாத்மா ப்ரஹ்ம ’ என்றால் , இந்த ஆத்மா என்பது பிரம்மமே என்று அர்த்தம்.
இந்த சரீரத்தில் கர்த்ரு – போக்த்ருவாகக் காணப்படும் இந்த ஜீவாத்மாவானது நிருபாதிக த்ருஷ்டியிலிருந்து பார்த்தால் பிரம்மமாகவே இருக்கிறது. அவித்யையினால் ஜீவத்வம் தெரிகிறது.
வித்யையினால் ஜீவத்வம் மறையும் பொழுது இருக்கக்கூடியதே பிரம்ம சொரூபம். பிரம்மத்தை உணர வைப்பதே மகாவாக்கியங்களின் உத்தேசம்.

ஓம் சாந்தி …..சாந்தி சாந்தி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *