வேதாந்த சாரம் 11

ஓம் ப்ரஹ்மவித்யாநிஷ்டாய வேதாந்தபாஸ்கராய நம

ப்ரஹ்மவித்யா ரஹஸ்யா ச நிகூடா பாபநாசினீ
தயா ச லபதே மோக்ஷம் தீரோ வேதாந்தபாஸ்கர
ப்ரம்ம வித்யை இரகசியமானதும், மறைந்து இருக்கக்கூடியதும், சகல பாவங்களைப் போக்கக் கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த வித்யையினாலேயே மோக்ஷத்தை அடைகிறான்.

இது பிரம்ம வித்யையின் மகிமை.
அதீஹி பகவன் ப்ரஹ்மவித்யாம் வரிஷ்டாம்
ஸதா ஸத்பி, ஸேவ்யமானாம் நிகூடாம்
யதா சிராத் ஸர்வபாபம் வ்யபோஹ்ய
பராத்பரம் புருஷம் யாதி வித்வான்
கைவல்யோபநிஷத் 1 – 1
பிரம்ம தேவனின் அருகில் சென்று ஆகவலாயன மகரிஷி இங்ஙனம் பிரார்த்திக்கிறார். ஓ பகவானே, எப்பொழுதும் சத்புருஷர்களினால் சேவிக்கக் கூடியதும், இரகசியமானதும், மிகவும் சிரேஷ்டமானதும் ஆகிய பிரம்ம வித்யையை எனக்குக் கிருபையுடன் அருளுவீர், ஏனென்றால் பிரம்ம வித்யையினால் மனிதன் எல்லா பாவங்களையும் நாசம் செய்து, பராத்பரனாக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மனை அடைந்து விடுகிறான்.
பிரம்ம வித்யை என்பத சாதாரணமான செல்வம், அதிகாரம் போன்ற பலன்களை அளிக்கும் வித்யை அன்று, இது மிகவும் உயர்ந்த வித்யையாகும். ஸத் புருஷர்கள் எப்பொழுதும் மனனம் செய்யக்கூடியதே பிரம்ம வித்யை, பிரம்ம வித்யையினால் நமக்குக் கிடைக்கும் பலன் என்ன? புண்ணிய பாவங்களைச் சுட்டுப் பொசுக்கி, பரம புருஷார்த்தமான மோக்ஷத்தை அளிக்கிறது. பிரம்மமே ‘ நான் ’ என்ற தெளிவு உண்டாகி அவன் பிரம்மமே ஆகிறான். இதுவே பிரம்ம வித்யையின் மகிமை.
ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *