வேதாந்த சாரம் 21

ஓம் ஸ்வானந்தாம்ருதத்ருப்தாய வேதாந்தபாஸ்கராய நம,

யஸ்மாத் ஜீவிதுமிச்சந்தி ப்ராணின, ஸர்வ ஏவ ஹி
தஸ்மாத் ஆனந்தரூபோ யமாத்மா வேதாந்தபாஸ்கர,

எல்லா பிராணிகளும் என்றும் உயிருடன் இருக்க ஆசைப்படுகின்றனர் அல்லவா? ஏன் என்றால் ஆத்மா ஆனந்த சொரூபனாக இருக்கிறான்.

21. ஏன் நீண்ட ஆயுளின் மேல் ஆசை-

கோ ஹ்யேவான்யாத் க, ப்ராண்யாத், யதேஷ ஆகாச
ஆனந்தோ நஸ்யாத்,
தைத்திரீயோபநிஷத் 2 – 7 – 3

இந்த ஆத்மானந்தம் இல்லாமலிருந்தால் எவன்தான் உயிருடன் இருக்க ஆசைப்படுவான்? ஆத்மா எப்பொதும் ஆனந்த சொரூபனாக இருப்பதால் தான் ஒவ்வொரு பிராணியும், மனிதனும் உயிருடன் இருக்கவே ஆசைப்படுகிறார்கள்.

ஆத்மா கண்ணுக்குத் தெரியாமல் இருந்தாலும், அது இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது. ஏனென்றால் ஆத்மா, மனதுக்கும் ஆத்மனாகி, சூட்சுமமாக இருக்கிறான்.
ஆத்மனுக்காக அல்லவா எல்லா இந்திரியங்களும் தங்கள் வியாபாரங்களைச் செய்கின்றன. உடல் மற்றும் இந்திரியங்கள் தத்தம் வேலைகளைச் செய்வதிலிருந்தே ஆத்மா இருக்கிறது என்பது தெரிகிறது. இந்திரியங்களிலிருந்து உண்டாகக்கூடிய ஆனந்தமும் ஆத்மாவிலிருந்தே உண்டாகிறது. ஆனந்தம் கிடைப்பதற்காகவே யாவரும் முயற்சி செய்கிறார்கள். அதற்காகவே உயிருடன் இருக்கவும் ஆசைப்படுகிறார்கள். ஆத்மா ஆனந்த சொரூபன், ஆத்மாவே பிரம்மம், பிரம்மமே ஆனந்தம். இதையே அவன் ஆத்மனை உணர்ந்தவனாகிறான்.
ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *