குறள் பால்: அறத்துப்பால். குறள் இயல்: பாயிரவியல். அதிகாரம்: நீத்தார் பெருமை. – 22

குறள் 22:
துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று.
 
பரிமேலழகர் உரை:
துறந்தார் பெருமை துணைக் கூறின் – இருவகைப் பற்றினையும் விட்டாரது பெருமையை இவ்வளவு என்று எண்ணால் கூறி அறியலுறின் அளவுபடாமையான்; வையத்து இறந்தாரை எண்ணிக்கொண்டு அற்று – இவ்வுலகத்துப் பிறந்து இறந்தாரை எண்ணி, இத்துணையர் என அறியலுற்றாற் போலும். (முடியாது என்பதாம், ‘கொண்டால்’ என்னும் வினை எச்சம் ‘கொண்டு’ எனத் திரிந்து நின்றது.).
 
Translation:
As counting those that from the earth have passed away, ‘Tis vain attempt the might of holy men to say.
Explanation:
To describe the measure of the greatness of those who have forsaken the two-fold desires, is like counting the dead.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *