திருமந்திரமாலை – பாயிரம் -கடவுள் வாழ்த்து -24

போற்றி இசைத்தும் புகழ்ந்தும் புனிதன் தன்னடி
தேற்றுமின் என்றும் சிவன் அடிக்கே செல்வம்
ஆற்றியது என்று மயல் உற்ற சிந்தையை
மாற்றி நின்றார் வழி மன்னி நின்றானே

தென்னா டுடைய சிவனே போற்றி’, ‘எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி’ என்று திருமுறைப் போற்றித் தொடர்புகன்று சிவனடியைப் புனலொடு பூவால் வழிபட்டும், பொருள்சேர் புகழ்களை எடுத்துப் புகழ்ந்தும் தூயவுடம்பும் வாலறிவும் அருளும் முதலாகவுடைய புனிதனை அவனருளால் தெளியுங்கள். எந்நாளும் சிவபெருமான் திருவடிக்கே ஈட்டிய செல்வ முதலியன உரிய என்று அறம்பல புரியுங்கள். அவ்வறத்திறத்தால் மயலுற்ற சிந்தையை மாற்றுங்கள். அங்ஙனம் மாற்றி நின்றார் வழிச் சிவன் நிலைபெற்று நிற்பன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *