மனிதன்

மனிதன் மட்டும்தான்இயற்கையின் சக்தியை பெரமுடியும் மனிதனைதவிர
மற்றஅனைத்து சீவராசிகலுக்கும்
இயர்க்கையினை பற்றிஅரியும்தன்மை
இயற்கையாகவேயுல்லது

இறையால்படைக்கப்பட்ட சீவராசிகலில்
மனிதனே சிரந்தபடைப்பு

மனிதன்மட்டும்தான் இறையின் சக்தியை அடையமுடியும்
மனிதனால் முடியாதுஎன்பது எதுமில்லை

மனிதன் கடைசிவரை ஆசைமட்டுமே
வாழ்கை என்றுவால்ந்தால்
அவன் மனிதனாக மட்டுமேவால்வான்

மனிதன் கடஉலை அடையமுயற்ச்சிசெய்து முயர்ச்சியில்
கிடைக்கும் சக்தியைஅனுபவிக்கிரானே
அவன் இறைவன்போலவே வாழ்ந்து

கடைசியில் இறைவனாகவே மாறுகிரான் அவனே புனிதன்

சாதியோ மதமோ தேவையில்லை
இறையைவனங்க அனைத்துசீவராசிக்கும் இறைஒன்றுதான் பெயர்த்தான் பல

நீங்கநினைப்பதை நடத்திவைக்க இறையே தகுதியானது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *