அன்பு

அன்பே மிக உன்னதமானது.

அன்பு அலைகள் எங்கும் மேலெழும்பினால் உலகம் சுபிட்சமாகி விடும்.

* நம்பிக்கையும், பொறுமையும் கொண்டவன் கடவுளின் கருணைக்குப் பாத்திரமாகி விடுவான்.

* தாயன்புக்கு ஈடேதுமில்லை. கடவுளும் தாயாக உலக உயிர்களின் மீது அன்பு காட்டுகிறார்.

* கடவுளைப் பொறுத்தவரையில் ரகசியம் என்பதே கிடையாது. அனைத்தும் அவரின் ஆணையால் தான் நடக்கிறது

ஷீரடி பாபா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *