குரு

வேண்டும் ஜென்மங்கள் குருவருள் பருகிட!

வேண்டும் காலம் குருவை அறிந்திட!

வேண்டும் ஞானம் குருவைப் புரிந்திட!

வேண்டும் அறிவு குருவழி நடந்திட!

வேண்டும் புண்ணியம் குருவை வேண்டிட!

வேண்டும் பேறு குருவைக் கண்டிட!

எவர் குருவோ அவர் சிவன்,
எவர் சிவனோ அவர் குரு
குருவைக் காட்டிலும் அதிகமான தத்துவம் இல்லை
குருவைக் காட்டிலும் அதிகமான தவம் இல்லை
குருவைக் காட்டிலும் அதிகமான ஞானம் இல்லை
குரு மந்திரத்திற்கு எதுவும் சமம் இல்லை
குருவிற்கு சமமான தெய்வமும் இல்லை
குருவிற்கு சமமான உயர்வுமில்லை
சிருஸ்டி, இஸ்திதி, சம்ஹாரம், நிக்ரஹம், அனுக்ரஹம் இந்த ஐந்து வகையான செயல்கள்எப்பொழுதும் குருவிடம் பிரகாசித்து கொண்டேஇருக்கும்
தியானத்திற்கு மூலம் குருவின் மூர்த்தி
பூஜைக்கு மூலம் குருவின் பாதம்
மந்திரத்திற்கு மூலம் குருவின் வாக்கியம்
முக்திக்கு மூலம் குருவின் கிருபை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *