நாளைய நான்!! இன்றைய நான்!!

மனிதனுக்குள் மிகப்பெரிய சக்தி இருக்கிறது.
மனித உடல் ஒரு சாதனம். நம்முள் இருக்கும்
மிகப்பெரிய சக்தியை நாம் உணர்ந்து, அந்த ஆக்க
சக்திகளை வெளிக் கொணர வேண்டும்

முயற்சி திருவினையாக்கும்
முயன்றால் முடியும்
முயன்றால் ”மட்டுமே” முடியும்

ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த உலகத்தையே மாற்ற
வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள்; ஆனால்
ஒருவர் கூட தங்களை மாற்றிக் கொள்ள
வேண்டுமென நினைப்பது இல்லை

மாற்றம் என்பது மானிடத் தத்துவம்.
மாறாதிருக்க நான் வனவிலங்கல்லன்

நாம் மாற வேண்டும்
நாம் மாறியே ஆக வேண்டும்
நாம் கண்டிப்பாக மாறியே ஆக
வேண்டும்

தேனீக்கள் கொட்டும் என்று அஞ்சி
 கொண்டேயிருந்தால் என்றைக்கும் உங்கள்
நாக்கால் தேனின் சுவையை உணரவே முடியாது

எதற்கும் பிறரையே சார்ந்திருக்க
ஊனமுற்றவர்கள்கூட விரும்பவதில்லை

இன்றிருக்கும் நான் நேற்றிருந்த நான் – ஐ விட
அறிவு, எண்ணம், ப டிப்பு, செயல், திறமை,
பழக்கம்… ஆகிய ஏதோ ஒன்றிலாவது,
சிறிதளவாவது முன்னேறி இருக்க வேண்டும்.
நான் வேறு யாரோடும் போட்டியிடத்
தேவையில்லை. நேற்றைய நானுடன் இன்றைய
நான் போட்டியிட்டு முன்னேற வேண்டும்.
நாளைய நான் இன்றைய நான் – ஐ விட ஒரு
படியாவது முன்னேற வேண்டும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *