திருமந்திரமாலை – பாயிரம் -வேதச் சிறப்பு -62

வேதம் உரைத்தானும் வேதியன் ஆகிலன்
வேதம் உரைத்தானும் வேதா விளங்கிட
வேதம் உரைத்தானும் வேதியர் வேள்விக்காய்
வேதன் உரைத்தானும் மெய்ப் பொருள் காட்டவே.

உலகினைத் திருவாணை வழிநின்று படைக்கும் நான்முகனும் மறையினை உரைத்தருளியவன் ஆகான். அதனால் அவன் சிறப்பாக மறையினுக்கு உரியவனாகமாட்டான். சிறப்பாக வுரியவன் சிவபெருமானே. அம் மறையினை அருளிச் செய்தவன் ‘மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோன்.’ மறைவல்லார் சிவபெருமானை முழுமுதலாகக் கொண்டு மறைமுறைப்படி வேள்வி செய்து உய்வதற்காகவும் மெய்ப்பொருளாகிய திருவடி நிலையினைக் காட்டிக் காணும் அழியா நிலைமை பிறப்பித்தற்காகவும் மறையுரைத்தனன். மெய்ப்பொருள்: இறை, உயிர், தளை ஆகிய அழியா முப்பொருள். காட்ட – உணர்த்த.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *