அந்த காலம்

ஏற்றமும் , இறக்கமும் உள்ளது வாழ்க்கை என உணர்த்தியது “…

 பரமபதம் 

” எண்ணிக்கையில் கூட்டலையும் , பெருக்கலையும் விளையாட்டாய் கற்றுக் கொடுத்தது “…

கிட்டிபுள் 

” வெட்டி வெளியில் எறிந்தாலும் , மீண்டு(ம்) தொடக்கத்திலிருந்து துவங்க இலக்கையடைய சொல்லிக் கொடுத்தது “…

தாயம் 

” அடுக்கியது சரித்து , மீண்டும் அடுக்கி அழித்தலும் , ஆக்கமும் நம்முள்ளுண்டு… என உணர்த்தியது “…

ஏழுகல் 

” வேறு வழியில்லை என்ற நிலை வரும்வரை போராடு என பொட்டில் செதுக்கியது “…

 சதுரங்கம் 

” ஒளிந்தவர்களைக் கண்டுபிடிக்hகும் பேரப் பெருமையையும் பெற்றுத் தந்தது “…

கண்ணாமூச்சி 

” அடுத்தவர்க்கு சமமாக இல்லாது ஊனமாக இருந்தாலும் சாதிக்கனும் என நெறி ஊட்டியது “…

 நொண்டி 

” இருக்குமிடத்தில் எடுத்து , இல்லாவிடத்தில் நிரப்பும் குணம் , மனம் பதித்தது “…

பல்லாங்குழி 

” நண்பன் உயரம் போக முதுகும் , தோளும் கொடுத்து குனிந்து , பணிந்து நிற்க சொல்லிக் கொடுத்தது ” …

பச்சைகுதிரை 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *