காரணம்

நாம் சாப்பிடும் போது தலைக்குனிந்து சாப்பிடுகிறோம்..

காரணம் : இந்த உணவைத் தந்த பூமிக்கு நன்றி தெரிவிக்க.

தண்ணீர் குடிக்கும் போது மேல் நோக்கி தண்ணீர் குடிக்கின்றோம்..

காரணம் : தண்ணீரை தந்த ஆகாயத்திற்க்கு நன்றி தெரிவிக்க.

ஆனால் சரக்குஅடிக்கும் போது மட்டும் கண்களை மூடிக்கொள்கிறோமே ஏன்???

காரணம் : ஒருநாள் அதனால்தான் கண்கள் இரண்டும் மூட போகின்றது என்பதை தெரிவிக்க

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *