பிரஸ்னோத்தர ரத்ன மாலிகா

1. எது இதமானது ?

தர்மம்.

2. நஞ்சு எது ?

பெரியவர்களின் அறிவுரையை அவதிப்பது.

3. மதுவைப் போல மயக்கத்தை உண்டு பண்ணுவது எது ?

பற்றுதல்.

4. கள்வர்கள் யார் ?

புலன்களை இழுத்துக் கொண்டு போகும் விஷயங்கள்.

5. எதிரி யார் ?

சோம்பல்.

6. எல்லோரும் பயப்படுவது எதற்கு ?

இறப்புக்கு.

7. குருடனை விட குருடன் யார் ?

ஆசைகள் அதிகம் உள்ளவன்.

8. சூரன் யார் ?

கெட்ட வழியில் மனம் செல்லாமல், அதை அடக்குபவன்.

9.மதிப்புக்கு மூலம் எது ?

எதையும் யாரிடமும் கேட்காமல் இருப்பது.

10. எது துக்கம் ?

மன நிறைவு இல்லாமல் இருப்பது.

11. உயர்ந்த வாழ்வென்று எதைச் சொல்லலாம் ?

குற்றங்கள் புரியாமல் வாழ்வதை.

12. தாமரையிலை மேல் தண்ணீரைப் போல நிலையில்லாதவை எவை ?

இளமை, செல்வம், ஆயுள்…. ஆகியவை.

13. சந்திரனுடைய கிரணங்களைப் போல் மற்றவர்களுக்கு இன்பம் தருபவர்கள் யார் ?

நல்லவர்கள்.

14. எது சுகமானது ?

அனைத்தையும் தியாகம் செய்துவிட்டு பற்றின்றி வாழ்வது.

15. எது இன்பம் தரும் ?

நல்ல மனதுடையோர்களின் சிநேகிதம்.

16. எது மரணத்துக்கு இணையானது ?

அசட்டுத்தனம்.

17. விலை மதிப்பற்றதென எதைக் குறிப்பிடலாம் ?

காலமறிந்து செய்யும் உதவி.

18. இறக்கும் வரை உறுத்துவது எது ?

ரகசியமாகச் செய்த பாவம்.

19. எவரை நல்வழிப்படுத்துவது கடினம் ?

துஷ்டர்கள், எப்போதும் சந்தேகத்திலேயே இருப்பவர்கள், சோகத்திலேயே சுழல்பவர்கள், நன்றி கெட்டவர்கள்… ஆகியோர் !

20. சாது என்பவர் யார் ?

ஒழுக்கமான நடத்தை உள்ளவர்.

21. உலகத்தை யாரால் வெல்ல முடியும் ?

சத்தியமும், பொறுமையும் உள்ளவரால்.

22. யாரைத் தேவர்களும் வணங்குகின்றனர் ?

எல்லாவற்றின் மீதும் கருணை உள்ளவனை.

23. செவிடன் யார் ?

நல்லதைக்
கேட்காதவன்.

24. ஊமை யார் ?

சரியான சந்தர்ப்பங்களில் தகுந்த இனிமையான
சொற்களைச் சொல்லத் தெரியாதவன்.

25. நண்பன் யார் ?

பாவ வழியில் போகாமல் தடுப்பவன்.

26. யாரை விபத்துகள் அணுகாது ?

மூத்தோர் சொல் கேட்டு நடப்பவனையும், அடக்கமுள்ளவனையும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *