வாழ்வது ஒருமுறை வாழ்த்தட்டும் தலைமுறை என்று வாழ்வோம்

திராட்சை பழம் கிலோ எவ்வளவு என்றேன்
60 ரூ. என்றார்

அதே கூடையில் உதிர்ந்த திராட்சை ரூ.30.என்றார்

அதற்கும் , இதற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்டேன்

இரண்டும் ஒரே ரகம்தான் , இது உதிர்ந்தது – அது கொத்தாக இருக்கிறது

இரண்டும் ஒரே ருசிதான் என்றார்

யோசித்தேன்
சேர்ந்து இருப்பதால் தரமும் , விலை உயர்வாகவும்
இருக்கிறது

பிரிந்து
விட்டால் ………

இது போலத் தானே நட்பும் , உறவும் என்று மனதில் நினைத்தேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *